အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္12ေအာက္ေရာဂါအတည္ၿပ ုေက်ာင္းသား(သို႔)အိမ္တြင္းသီးၿခားေနရန္ေထာက္ပံ႔ေရးအစီအမံမ်ား

1. ထိုင္ေပၿမိ ု႔အသက္12ေအာက္ေက်ာင္းသား:
(1) ေရာဂါလကၡဏာရိွသူ:ေဆးရံု(သို႔)ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္တြင္ေနထိုင္ပါ။ 
(2)ေနအိမ္သီးသန္႔ခြဲေနသူ/အိမ္တြင္ေရာဂါမကူးေအာင္သီးၿခားေနသူ:ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာ ကြယ္ေရးဟိုတယ္(သို႔)ကြာရန္တင္းစင္တာတြင္ေနထိုင္ပါ။
*ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ,0-6နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအားတစ္ေယာက္တည္းေနခြင္႔မၿပ ုပါ။ အသက္12ေအာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္က်န္းမာေရးဌာန၏လက္ရိွစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီမိသားစုေစာင္႔ေရွာက္သူလိုက္ပါေနထိုင္ရမည္။

2.ဌာနတစ္ခုစီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား:
(1)ပညာေရးဌာန:ကေလးေရာဂါအတည္ၿပ ုၿခင္းနွင္႔အိမ္တြင္သီးၿခားေနၿခင္းကိုတံု႔ၿပန္သည္႔ အေနၿဖင္႔မူလတန္းေက်ာင္း၊မူၾကိ ုေက်ာင္းမ်ား၊ပညာေရးနွင္႔က်န္မာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကိုကိုင္တြယ္ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုသတ္မွတ္ပါ။
(2)လူမႈေရးဝန္ၾကီးဌာန:ကပ္ေရာဂါေၾကာင္႔မိသားစုေစာင္႔ေရွာက္မႈလုိအပ္ေသာေက်ာင္း သား(သုိ႔)မသန္စြမ္းသူမ်ားအား SOP ပံ႔ပိုးေပးပါ။
(3)က်န္းမာေရးဌာန:ေက်ာင္းဝင္းတြင္းေရာဂါအတည္ၿပ ုပညာေရးဝန္ထမ္းနွင္႔ေက်ာင္းသား ရိွလွ်င္ေက်ာင္းဝင္းကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းနွင္႔စာရင္းနယ္ပယ္ SOP ပံ႔ပိုးေပးပါ။
(4)ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးဌာန:အိမ္တြင္သီးၿခားေနသူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ားပံ႔ပိုးေပးၿပီး ေက်ာင္းဝင္းရိွကပ္ေရာဂါအေၿခအေနအားတံု႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးပမာဏကိုအကဲၿဖတ္ပါ။
(5)အလုပ္သမားဌာန:ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္မႈအတြက္အနားယူခြင္႔ေပးပါ။