အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းဒုတိယအဆင္႔ကိုခ်ိန္းဆိုရန္ဖြင္႔လွစ္ထားသည္

1.ရည္ရြယ္သူ:
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအမ်ိဳးအစား8၊အမ်ိဳးအစား9ရည္ရြယ္သူမ်ားကိုလူထုရန္ပံုေငြပံ႔ပိုးေပး ၿခင္း၊မသန္စြမ္းမႈအဆင္႔ 7-8နွင္႔ကိုက္ညီသည္႔(အသက္19နွစ္အထက္၊ထုိင္ေပၿမိ ု႔တြင္ ေနထိုင္သူ)

2.ခ်ိန္းဆိုၿခင္းမွတ္ပံုတင္နည္းလမ္း:
ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈလိုင္း 1966、1999 ကိုေခၚဆိုပါ、ခရိုင္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန(သုိ႔) ခရိုင္မႈးရံုး(မွတ္ပံုတင္လက္ခံခ်ိန္အလုပ္တက္ရက္8:30-17:30)

3.ထိုးရန္အခ်ိန္ဇယား:110 ခုနွစ္ 8 လ 19 ရက္မွ 9 လ 30 ရက္မတိုင္မီ

4.ကာကြယ္ေဆးထိုးနည္း:
(1) ကာကြယ္ေဆးတံဆိပ္မသတ္မွတ္သူမ်ား:COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဆႏၵရိွသူမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအိမ္သို႔လာထိုးရန္စီစဥ္မည္။
(2) ကာကြယ္ေဆးတံဆိပ္သတ္မွတ္ထားသူမ်ား:ကာကြယ္ေဆးေရာက္ရိွမႈအေၿခအေနအရ ထိုးရန္ထပ္မံစီစဥ္လိမ္႔မည္။