အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အေဆာက္အဦးအတြင္းမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားေၿဖေလွ်ာ႔ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းညႊန္ၾကားေရးဌာနကထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္၊ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနတည္ၿငိမ္ပါက2လ20 ရက္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ (C/2-2)

ၿပည္တြင္းကပ္ေရာဂါသည္တၿဖည္းၿဖည္းတည္ၿငိမ္လာၿပီးေဆးဝါးကုသမႈစြမ္းရည္လံုေလာက္ၿပီဟုယူဆေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွ9ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ၿပသည္၊ထို႔အၿပင္ဝန္

ၾကီးဌာနအခ်င္းခ်င္းအၿပန္အလွန္ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြး၍က်ယ္ၿပန္႔စြာအကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနဆက္လက္တည္ၿငိမ္ေနပါကအေဆာက္အဦးအတြင္းမတ္စ္ခ္တပ္ဆင္ၿခင္းဆိုင္ရာအေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို2လ20ရက္မွစတင္၍အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္သက္ဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:


一、ေအာက္ေဖာ္ၿပပါေနရာမ်ား၊အေဆာက္အဦးအတြင္းလိုအပ္သလိုတစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ရ မည္။အပါအဝင္:

(一)ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား:ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊သက္ၾကီးရြယ္အိုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊နွစ္ရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္

ေဆာင္မႈမ်ား၊ဂုဏ္ထူးေဆာင္နုိင္ငံေတာ္အိမ္မ်ား၊ကေလးသူငယ္မ်ားနွင္႔အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင္႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ပူးတြဲပါဖိုင္ကိုၾကည္႔ပါ)။

(二)အမ်ားသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင္႔သီးၿခားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား:ရထားမ်ား၊သေဘၤာမ်ား၊ေလယာဥ္မ်ားစသည္႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားနွင္႔ဘူတာမ်ား(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ပူးတြဲပါဖိုင္ကိုၾကည္႔ပါ)။

အထက္ေဖာ္ၿပပါေနရာမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္မတပ္ၿခင္းအတြက္ၿခြင္းခ်က္အေၿခအေန:စားေသာက္ ၿခင္း၊ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္း၊မသင္႔ေလ်ာ္(သို႔)မတ္စ္ခ္မတပ္နိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ကုသမႈမ်ား(သို႔)

လႈပ္ရွားမႈမ်ား။


二、ေအာက္ပါအထူးအေၿခအေနမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္အၾကံၿပ ုထားသည္:

(一)ဖ်ားၿခင္း(သို႔)အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ား။

(二)သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား(သုိ႔)ခုခံအားက်ဆင္းသည္႔သူမ်ားအၿပင္ထြက္သည္႔အခါ။

(三)လူစုလူေဝးနွင္႔သင္႔ေလ်ာ္ေသာအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ေသာေနရာမ်ား(သို႔)ေလဝင္ေလထြက္မေကာင္းေသာေနရာမ်ား။

(四) သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား(သုိ႔)ခုခံအားက်ဆင္းသည္႔သူမ်ား(အထူးသၿဖင္႔ကာကြယ္ေဆး

အၿပည္႔အဝမထိုးရေသးသူမ်ား)နွင္႔နီးကပ္စြာထိေတြ႔သည္႔အခါ။


三、အၿခားမိုးလံုေလလံုေနရာမ်ား၊အေဆာက္အဦးအတြင္း၊ၿပည္သူမ်ားမတ္စ္ခ္တပ္ရန္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးၿဖတ္ပိုင္ခြင္႔ရိွသည္။


四、အထက္ေဖာ္ၿပပါေလွ်ာ႔ေပါ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ေယဘူယ်စည္းမ်ဥ္းမ်ားၿဖစ္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔အညီအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။


ကြပ္ကဲမႈစင္တာကေဖာ္ၿပသည္မွာေက်ာင္းမ်ား၊မူၾကိ ုမ်ား၊သင္ခန္းစာေစာင္႔ေရွာက္မႈစင္တာ၊ က်ဴရွင္မ်ား၊ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားစသည္တို႔ကိုပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနနွင္႔က်န္းမာေရးလူမႈဖူလံုေရးဝန္ၾကီးဌာနတို႔ကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည္႔အတိုင္း၊ေက်ာင္းဖြင္႔ၿပီးေနာက္သက္ဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ၊အကယ္၍ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနတည္ၿငိမ္ပါက3လ6ရက္မွစ၍ကြပ္ကဲမႈစင္တာ၏အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔အညီ

ေက်ာင္းဝင္းနွင္႔ကေလးထိန္းအေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္းမတ္စ္ခ္ကန္႔သတ္ခ်က္ကိုေၿဖေလွ်ာ႔

ေပးမည္ၿဖစ္သည္။


ၿပည္သူမ်ားဆပ္ၿပာၿဖင္႔မၾကာခဏလက္ေဆးၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းဆုိင္ရာက်င္႔ဝတ္မ်ားစသည္႔တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအေလ႔အက်င္႔ေကာင္းမ်ားကိုဆက္လက္က်င္႔သံုး၍မိမိနွင္႔အၿခားသူမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ရပ္ရြာလံုၿခံ ုေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကြပ္ကဲမႈစင္တာမွသတိေပးထား

သည္။ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအၿပည္႔အဝမထိုးရေသးသူမ်ားမိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္နွင္႔

ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္တတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ဆံုးၿပီးေအာင္ထိုးရန္ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္။