အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

12/14 မွ 12/27 ရက္ေန႔အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/12-6)

1.လက္ရိွမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္မေၿပာင္းလဲပါ၊ၿခြင္းခ်က္အေၿခအေန မ်ားမွလြဲ၍(ေအာက္ပါဇယားတြင္ၿပထားသည္႔အတိုင္း)အၿပင္ထြက္စဥ္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။ 

2.လက္ရိွပိတ္ထားရမည္႔ေနရာမ်ား(ကာရာအိုေကခန္းမမ်ား၊အကခန္းမမ်ား၊နိုက္ကလပ္မ်ား၊ကလပ္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ဘားမ်ား၊ဟိုတယ္/ၿပခန္းမ်ား စသည္တို႔)အေဖာ္ ဝန္ေဆာင္မႈမရိွသူ၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနွင္႔အညီစည္းကမ္းတက်ဖြင္႔ရမည္။
 
3.အၿပင္ထြက္စဥ္မတ္စ္ခ္တပ္သင္႔ေပမယ္႔ေအာက္ပါအေၿခအေနနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားမတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွပါသည္:
(1)ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအေၿခအေနမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္တပ္ရန္မလိုေသာ္လည္းေဆာင္ထားသင္႔သည္၊သင္႔တြင္သက္ဆုိင္ရာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါက(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ား နွင္႔လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနုိင္ပါကမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္:
အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္အားကစားလုပ္ၿခင္း/သီခ်င္းဆိုစဥ္၊အတြင္းအၿပင္ဘက္တြင္တစ္ဦးခ်င္း/အဖြဲ႔လိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ငါးလုပ္ငန္း၊တိရိစာၦန္ေမြးၿမ ူေရး လုပ္သားမ်ားပြင္႔လင္းေဒသမ်ား(ဥပမာ:လယ္ကြင္းမ်ား၊ငါးေမြးၿမ ူေရးေနရာမ်ား၊ေတာင္ သစ္ေတာမ်ား)အလုပ္၊ေတာင္သစ္ေတာမ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ားအပါအဝင္)/ ကမ္းေၿခလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ေရပူစမ္းေရတြင္းမ်ား၊ေရာင္ၿခည္ကင္ခန္း၊ေရပူစမ္းအေဆာက္အဦး မ်ား၊ေခၽြးထုတ္ခန္း၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္း၊ေရလႈပ္ရွာမႈမ်ားစသည္႔မတ္စ္ခ္ကိုစိုစြတ္လြယ္ေစသည္႔အေၿခအေနမ်ား 
(2) အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကမတ္စ္ခ္မတပ္၍ရပါသည္။
(3) ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)တာဝန္ရိွသူမ်ားကသတ္မွတ္ထားသည္႔ေနရာ၌သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုေခတၱဖယ္ရွားနိုင္သည္။