အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအၿဖစ္မ်ားသည္႔ Q&A (C/5-14)

ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအၿဖစ္မ်ားသည္႔Q&Aေအာက္ေဖာ္ၿပပါဇယားကိုဖတ္ပါ၊ေနာက္ဆံုးပိုမိုတိက်ေသာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 「ထိုင္ေပၿမိ ု႔ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးဇုန္」(https://www.gov.taipei/covid19/)သုိ႔ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ။