အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ဝိန္စန္း ခရိုင္ရံုး -2017 ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးစခန္း (နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသား အတန္း)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ဝိန္စန္း ခရိုင္ရံုး -2017 ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးစခန္း (နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသား အတန္း)

4လ 10 ရက္မွ 5လ 31ရက္က်င္းပသည္။လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈဝိေသသလကၡဏာမ်ားသြားေရာက္ၾကည္႔ရႈသည္။ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊အမ်ိုးသမီးခန္းမ၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊က်င္ရွင္ခရိုင္ၿပည္သူ႔စင္တာ၊ဝိန္စန္းနုိင္ငံသားခန္းမ၊ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားလူဝင္မႈေစာင္႔ေရွာက္မႈ ဌာနနွင္႔က်င္းေမ ေလာင္က်ဲခရီးစဥ္မ်ားပါဝင္သည္။

 

သင္တန္းသားအားကစားလႈပ္ရွားမႈ

Students exercising to relive stress

ေနထို္င္မႈဘဝသစ္နွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ေၿပာၾကား

A speech on adapting to new life

ဇာထိုးပန္းထိုးေလ႔လာၿခင္း 1

Learning crochet

ဇာထိုးပန္းထိုးေလ႔လာၿခင္း 2

Learning crochet 2

လိုက္ ၿပီးဆံုးၿခင္း

Completing the head of Bravo