အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ထိုင္ဝမ္နယူးပါဝါအကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္: 2012
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္:ရံုယိ0973777551
https://new-power-dancer-team.webnode.tw/

 က်ားညန္ဟြာပြဲေတာ္

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ခန္းမတြင္ေဖ်ာ္ေၿဖသည္
ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ခန္းမတြင္ေဖ်ာ္ေၿဖသည္


ထိုင္ဝမ္နယူးပါဝါအကအဖြဲ႔သည္ အစိုးရတရားဝင္ထူးခၽြန္ေသာအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေၿခခံအကနွင္႔ ဘဲေလးအကမ်ား ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းရိွသည္။
နိုင္ငံၿခားစတိုင္အက၊ တရုတ္အက၊ ဝမ္းအက၊ အာရွတိုင္းရင္းသားအက၊ လက္တင္အက၊ MVအကနွင္႔ လက္တစ္ေထာင္ကြမ္ရင္စသည္႔အကမ်ားပါဝင္ ေဖ်ာ္ေၿဖသည္။ အကေပါင္းစံု ေဖ်ာ္ေၿဖသည္႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ ထိုင္ဝမ္နွင္႔အာရွ ၿပိ ုင္ပြဲမ်ားေဖ်ာ္ေၿဖခဲ႔ရာ အေတာ္ေအာင္ၿမင္ ခဲ႔သည္။2014တြင္ အရည္အေသြးၿမွင္႔အကအဖြဲ႔အၿဖစ္သတ္မွတ္၍ 2015 အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ ရာ ၿပိ ုင္ပြဲတြင္ ဆုၾကီး7ဆု ရရိွခဲ႔ၿပီး မီဒီယာမ်ားကလည္း ေဖာ္ၿပၾကသည္။
နယူးပါဝါအကအဖြဲ႔မွ အကအမ်ိုးမ်ိုး ေဖ်ာ္ေၿဖဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ဧည္႔သည္လိုအပ္ခ်က္  အတိုင္း ဒီဇိုင္းမ်ားၿပ ုလုပ္ေဖ်ာ္ေၿဖေပးသည္။ အကအဖြဲ႔မွ အကသင္ၾကားမႈလမ္းညႊန္ေပးၿခင္း၊ ေဖ်ာ္ေၿဖးေရးကုန္စည္မ်ား ေရာင္းခ်ၿခင္းနွင္႔ဝတ္စုံမ်ား ငွားရမ္းေပးပါသည္။အကဝတ္စံုမ်ား အံက်ေစရန္ လက္ၿဖစ္နွင္႔စတိုင္အမ်ိုးမ်ိုးရိွသည္။


အကဆု

ထိုင္ဝမ္နယူးပါဝါအကအဖြဲ႔ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ