အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္ပုဂၢိဳလ္:
1. ထ်ဲန္းန 0983209669
Email:
teacher.tina.tw@gmail.com
2. ေကာင္းလိရွာ 0989767638
Email :
lisha560927@gmail.com

နယြင္ေဖးအကအဖဲြ႔သည္2012ခုနွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးတရုတ္ဂႏၱဝင္အက၊ရိုးရာအက၊ခဲ႔ၾကားအက၊ထိုင္ဝမ္တိုင္းရင္းသားအကမ်ားအၿပင္မတူကြဲၿပားေသာအကအနုပညာမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။နယ္ပယ္အသီးသီးမွထူးခၽြန္ေသာအကဆရာမ်ား၊ဘြဲ႔ၾကိ ုေက်ာင္းသားမ်ားနွင္႔နယ္ပယ္စံုမွအကနွစ္သက္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားကိုစုစည္းထားသည္။အကအဖြဲ႔၏အနုပညာဒါရိုက္တာထ်န္းနသည္ေပက်င္းအကအနုပညာသင္ေက်ာင္းမွဘြဲ႔ရခဲ႔ၿပီးက်ဲက်န္းအဆိုအကၿပဇတ္ရံုအကအဖြဲ႔၏လက္ေထာက္အၾကီးအကဲအၿဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ဖူးသည္၊1997ခုနွစ္တြင္ထိုင္ဝမ္၌အေၿခခ်ေနထိုင္ခဲ႔သည္။
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍အကအဖြဲ႔သည္ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဖလွယ္မႈမ်ားၿပ ု လုပ္ရန္ကတိၿပ ုခဲ႔ၿပီးဂ်ပန္၊ဟန္က်ိဳး၊ရွမိန္စသည္႔တို႔တြင္ေဖ်ာ္ေၿဖရန္အၾကိမ္ၾကိမ္ဖိတ္ၾကားခ်ီး က်ဴးမႈခံရသည္။ထိုင္ဝမ္ရိွၿပည္သူ႔သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးတြင္စိတ္အားထက္သန္သူၿဖစ္ၿပီးၿပည္သူ႔သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားတြင္အၾကိမ္မ်ားစြာပါဝင္ခဲ႔သည္။
အကပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ား၏ဖလွယ္ၿခင္းနွင္႔သင္ယူၿခင္းတုိ႔ကိုၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္2018ခုနွစ္တြင္ေပက်င္းအကအနုပညာသင္ေက်ာင္း၏ဒုဥကၠဌဝမ္ေဝအား 「တတိယအၾကိမ္ဂႏၱဝင္အကဆရာမ်ားဖလွယ္ေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ」 ကိုက်င္းပရန္ဖိတ္ၾကားခဲ႔ပါသည္၊အကစြမ္းရည္မ်ား ၿမွင္႔တင္ရန္အလႊာေပါင္းစံုမွအကသမားမ်ားစုေဝးခဲ႔ၾကသည္။2019ခုနွစ္တြင္ေပက်င္းအကအနုပညာသင္ေက်ာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္၊ထိုင္ဝမ္အနုပညာတကၠသိုလ္နွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔တကၠ သိုလ္ရဲ႔အကဌာနမွထူးခၽြန္ေသာေက်ာင္းသား100နီးပါးအားဖိတ္ၾကား၍အကစြမ္းရည္ၿဖင္႔ယွဥ္
ၿပိ ုင္ေဖ်ာ္ေၿဖရာတြင္အမ်ားၿပည္သူမ်ားအဆင္႔အတန္းၿမင္႔အကပြဲကိုခံစားနုိင္ေစခဲ႔သည္။

ေရွးရိုးစဥ္လာအကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ

တိုင္းရင္းသားအကေဖ်ာ္ေၿဖမႈ1

တိုင္းရင္းသားအကေဖ်ာ္ေၿဖမႈ2

ပရိတ္သတ္အကေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ထီးအကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ1

ထီးအကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ2

ထီးအကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ3

ရိုးရာအကေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားခုန္လႊား

ဇာတ္စင္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ