အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
 စစ္စန္႔ေမ႔လိအနုပညာအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္: 2017/10
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္: က်န္းရီွဝိန္0912056303
e-mail:w23376098@yahoo.com.tw
FB:時尚魅力藝術團

အေမမ်ားေန႔လႈပ္ရွားမႈ

ဌာနခ်ဳပ္နွင္႔စုေပါင္းဓါတ္ပံု


အဖြဲ႔ဝင္မ်ား မူလအစက မိုက္ေသာကေလးမ်ားကို ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကုသိုလ္ၿဖစ္ လႈပ္ရွားမႈ သာ အၿပန္အလွန္သိကၽြမ္း ပါဝင္ခဲ႔သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကခ်စ္ၿမတ္နိုးေသာမိခင္မ်ား စုစည္းမိၿပီး အတူတကြေလ႔က်င္႔လႈပ္ရွားရင္း အကအဖြဲ႔ထူေထာင္ၿဖစ္သည္။
အကေဖ်ာ္ေၿဖမႈအေတာ္ေလးမ်ားၿပားသည္။ရိုးရာအက၊ ဝမ္းအက၊ နိုင္ငံၿခားစတိုင္အက၊ အာရွတိုင္းရင္းသားအက၊ လက္တင္အက၊ MVအကစသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ အမ်ားအၿပား ပါဝင္ခဲ႔သည္။ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈအခြင္႔အေရးရိွပါက လက္လႊတ္မခံဘဲ ၾကိ ုးစားေဖ်ာ္ေၿဖၾကသည္။ ၿပည္သူမ်ားအားေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးရန္ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

အစားအစာယဥ္ေက်းမႈပါတီပြဲ