အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ထိုက္ယိုရိယဲ႔ အကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2014.10
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္: ခ်ိန္ခ်ံုးလွ်ံု0909508268
E-mail:ao2007yeu@yahoo.com.tw
FB:VIT泰友印越舞蹈社

ခံစားမႈသစ္ရွာေဖြၿခင္းသရုပ္ၿပပြဲ

အာရွပစိဖိတ္ရိုးရာအနုပညာပြဲေတာ္

 「ထိုက္ယိုရိယဲ႔ အကအဖြဲ႔」2015နွစ္10လ10ရက္ ၿမိ ု႔ေတာ္ခန္းမ၌ေဖ်ာ္ေၿဖသည္႔ေန႔တြင္ပင္ အကအဖြ႔ဲကိုဖြဲ႔စည္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ႔သည္။「ထိုက္ယိုရိယဲ႔」တရုတ္အသံတူမွာ「ဂီတခံစားမႈအလြန္ရိွ」သည္႔ အဓိပၸါယ္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္နွင္႔ထိုင္းစသည္႔ မတူေသာတိုင္းၿပည္မ်ားမွေၿပာင္းေရႊ႔ နိုင္ငံသားသစ္ၿဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
အဖြဲ႔ဝင္10ဦးေက်ာ္မွ တစ္ဦးခ်င္းကြဲၿပားၿခားနားေသာနုိင္ငံမ်ားမွရိုးရာသင္ယူရမည္ၿဖစ္သည္။ လက္ရိွအကမ်ားမွာ ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္အကပိုမ်ားသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထိုင္ဝမ္တြင္ အခ်င္းခ်င္း သိကၽြမ္းၿပီး အကသင္ယူစဥ္ အၿခားတိုင္ၿပည္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္းအၿပန္အလွန္သိရိွ နုိင္သည္။
ေဖ်ာ္ေၿဖမႈေပါ္လြင္ေစရန္အတြက္ ဝတ္စံုမ်ားကိုအေတာ္ၾကာၿပင္ဆင္ရသည္။ ဤဝတ္စံုမ်ား ထိုင္ဝမ္တြင္ဝယ္ပါက အလြန္ေစ်းၾကီးသည္။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ရံုမွလႊဲ၍ အမိတိုင္းၿပည္သို႔ၿပန္ သည္႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အၿခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ဝတ္စံုသစ္မ်ားကိုဝယ္ေပးရသည္။


ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈရာသီ
စကၠဴၿဖ ူအားကစားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကိုၿမွင္႔တင္ပါ