အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
JWအကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္: 2014
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္: ေကာ္ဝိန္ရင္/ 0939706612, 0968620212
e-maill: metaqq@gmail.com
Fb:郭玟影
 
 အာရွအၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေန႔လႈပ္ရွားမႈ

 ေရမီးပြဲေတာ္

JWအကအဖြဲ႔သည္ အကခ်စ္ၿမတ္နိုးသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ားၿဖင္႔ 2014တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္။ အဓိကအားၿဖင္႔ ၿပည္မၾကီး၊ ဗီယက္နမ္နွင္႔ထိုင္ဝမ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။ အမွန္တကယ္သည္ ထိုင္ဝမ္လူမ်ိုးေပါင္းစံုယဥ္ေက်းမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း သေကၤတ ၿဖစ္သည္။
JWသည္ 2017ကမာၻ႔တကၠသိုလ္အားကစားပြဲေတာ္၊ ထိုင္ေပစစ္ရီမင္ပြဲေတာ္၊ 2018ထိုင္ေပ မီးထြန္းပြဲေတာ္၊ ရွင္းရီမင္ၾကားညမ္ဟြာ၊ နွစ္ကူးအဖြဲ႔လိုက္ကန္ေတာ႔ပြဲ၊ အေမမ်ားေန႔စသည္႔ အၾကီးစားေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ား ေၿပာင္ေၿမာက္စြာေဖ်ာ္ေၿဖပါဝင္ခဲ႔ၿပီးၿပည္သူမ်ား၏ခ်စ္ၿမတ္နိုးမႈ ကိုလည္းရရိွခဲ႔သည္။ ေဖ်ာ္ေၿဖရာတြင္ ေခတ္ေပၚအက၊ ရိုးရာအက၊ ဝမ္းအက၊ အိႏိၵယအက မ်ား ပါဝင္သည္။ အထူးသၿဖင္႔ ဗီယက္နမ္နွင႔္တရုတ္ရိုးရာအက ေပါင္းစပ္ဆန္းသစ္ေသာ အကသည္ အဖြဲ႔၏ထင္ရွားမႈတစ္ခုၿဖစ္သည္။
JW သည္ ေပ်ာ္ရႊင္သည္႔အေတာင္ပံ(Joyful Wing)၏အတိုေကာက္ၿဖစ္သည္။ အဖြဲ႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ကၿပသူမ်ား ကိုယ္ပိုင္ေတာင္ပံ႔မ်ားၿဖန္႔က်က္ကၿပၿခင္းၿဖင္႔ ၿပည္သူအမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးသည္။


အကပူးေပါင္းေလ႔က်င္႔ေဆာင္ရြက္မႈ

ေနထိုင္သူသစ္မိသားစုေန႔