အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္:ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးသိုက္အန္းခ်ီ 2723-9777 လိုင္းခြဲ 806
 
ရွင္းယိအနုပညာအဖြဲ႔ကိုၿပည္မၾကီးေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားလွ်ံဳဝိန္ဟြာမွစတင္ခဲ႔ၿပီး ေရႊ႔ေၿပာင္း နိုင္ငံသားညီအမမ်ား ပံုၾကမ္း၊ ပန္းခ်ီစြမ္းရည္ကိုအခမဲ႔ေလ႔လာနိုင္ရန္လမ္းၿပေပးခဲ႔သည္။

ရွင္းယိအနုပညာအဖြဲ႔မွေက်ာင္းသားမ်ားပန္းခ်ီဆြဲသည