အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဆက္သြယ္ရန္ : ရန္ဖန္းဖန္း 0958-185-302
E-mail:yang27985@yahoo.com.tw
 
「ထ်ဲန္းစစ္ရွင္႔ဖူအကအဖြဲ႔」သည္ ဟူနန္၊ ဖူက်န္႔၊ ကြမ္ရွီး၊ စစ္ခၽြမ္းစသည္႔  ၿပည္မၾကီးမွလာသည္႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ားၿဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
အဖြဲ႔မႈး ရန္ဖန္းဖန္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား အခမဲ႔လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ားရဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ႔ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ေထာက္ပံ႔ေပးထားသည္။ ေဖာ္ေရြေသာ တုိင္းရင္းသားရိုးရာအက အေၿခခံထားသည္႔အကအား လူတိုင္းသိရိွနားလည္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေၿဖသည္႔ဝတ္စံုနွင္႔အတူစုေပါင္းဓါတ္ပုံ

အသင္းဝင္သည္႔အစည္းအေဝးတြင္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ဆုအပ္နွင္းသည္႔စုေပါင္းဓါတ္ပံု