အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
လွ်ံဳလွ်ံဳအကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2012
သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ရန္: ေခ်ာင္စုလွ်ံု 0972-227-033
E-mail:dancecao2018@gmail.com
https://www.facebook.com/liu.liu.184
 
ဝမ္႔ဟြာယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္

လမ္းေပၚမိတ္ကပ္အလွၿပပြဲေတာ္ ၿဖန္႔ေဝသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ


လွ်ံဳလွ်ံဳအကအဖြဲ႔သည္ ေခတ္သစ္အကမ်ိဳးစံုသြက္လက္သည္႔အကအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။ ဝမ္းအက၊ တိုင္းရင္းသားဂႏၶဝင္အက၊ Jazz အက၊ ေခတ္သစ္အကစသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး လူၾကိ ုက္မ်ားလွသည္။ အေတြ႔အၾကံ ု ၾကြယ္ဝၿပီး 2016ခုနွစ္ ရွင္းေပၿမိ ု႔ ေၿပာင္းေရႊ႔နုိင္ငံသား အကၿပိ ုင္ပြဲ ပထမ ရသည္႔ အဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။
ထို္င္ေပၿမိ ု႔အမ်ိုးသားေန႔ပြဲေတာ္၊ 2017ကမာၻ႔တကၠသိုလ္အားကစားပြဲေတာ္ဖြင္႔ပြဲနွင္႔ ၿမိ ု႔ၿပေရးရာအကသင္တန္းဆင္း စသည္တို႔အပါအဝင္ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈပြဲၾကီးမ်ားဖိတ္ၾကားၿခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ ကုမၸဏီအသီးသီးတို႔၏ နွစ္ကူးေဖ်ာ္ေၿဖပြဲမ်ားလည္းဖိတ္ၾကားၿခင္းခံခဲ႔ရသည္။
အထူးသၿဖင္႔ ေခ်ာင္စုလွ်ိုအဖြဲ႔သည္ ၿပည္တြင္းဝမ္းအကၿပိ ုင္ပြဲမ်ားစြာပါဝင္ခဲ႔ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း ယကၽြင္း၊ က်ိကၽြင္းရရိွခဲ႔သည္။ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနက ကမကထၿပ ုဆရာမ်ားလက္ခံရရိွ၍ ထိုင္ဝမ္အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးေကာင္းသည္႔ဆရာလည္းၿဖစ္သည္။

ေမလနဂါးေလွေလွာ္ပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈ

2014ဘဲေဖ်ာ္ေၿဖလႈပ္ရွားမႈ