အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္:
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္:
စစ္လုရင္း 0966-061-113
က်န္းေဟြ႔ဖန္း 0921-191-722
 
ဤအင္ဒိုနီးရွားရိုးရာဂီတဝါးတူရိယာ Angklung(安克隆အန္ခ႔ဲလံု) သံစံုတီးဝိုင္သည္ အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံသားသစ္မ်ားၿဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည္။ အန္ခ႔ဲလံုသည္ ဝါးတူရိယာ ၿဖစ္ပါသည္။ အန္ခဲ႔လံုတိုင္းသည္ အသံတစ္သံသာထုတ္ေပးနိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အဖြဲ႔ဝင္တိုင္း အန္ခဲ႔လံုတစ္ခုမကကိုင္ေဆာင္ၿပီး မိမိကိုင္ေဆာင္သည္႔အန္ခဲ႔လံုမ်ား ဘယ္အသံထြက္သည္ကိုပါ မွတ္သားထားရၿပီး သံစဥ္နွင္႔ပတ္သက္၍နားလည္ရမည္။
အဖြဲ႔ဝင္တုိင္း အလုပ္မ်ားသည္႔ၾကားမွ စႏၵရားပံုမွန္ေလ႔က်င္႔ဖို႔အခ်ိန္ယူ၍ ကေလးမ်ားလည္း အတူေခၚလာေလ႔က်င္႔ၿပီး ကေလးမ်ားအား မိခင္နိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈကိုနားလည္ေစသည္။ ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမွ ထိုင္ဝမ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အင္ဒိုနီးရွားယဥ္ေက်းမႈကို ပိုနားလည္မႈရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။

ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမတိုင္မီစုေပါင္းဓါတ္ပံု

ဘုရားေက်ာင္းေရွ႔ေဖ်ာ္ေၿဖမႈပံုရိပ္မ်ား

ေဖ်ာ္ေၿဖမႈဓါတ္ပံု

လူကူးမ်ဥ္းက်ားေပၚေဖ်ာ္ေၿဖမႈ