အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
Happy Girls
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2016/3
ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္း: က်ံုးခ်င္႔ဟြာ/0921-438-108
 
အေဖမ်ားေန႔လႈပ္ရွားမႈထိုင္ေပၿမိ ု႔ေဒသေကာ္လိပ္တြင္ေဖ်ာ္ေၿဖ

ရွင္းေပၿမိ ု႔ကိန္႔အိုက္အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာေနထိုင္သူသစ္ထူခ်ိန္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအသင္း၏ ပထမဆံုးအသင္းဝင္ညီလာခံ


Happy girls အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္9နွစ္မွ 12နွစ္ ေၿပာင္းေရႊ႔နုိင္ငံသားဒုတိယမ်ိုးဆက္ၿဖစ္သည္။ တရုတ္ရိုးရာအကနွင္႔ေခတ္စားေသာအက ကုသိုလ္ၿဖစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေဖ်ာ္ေၿဖပါဝင္ခဲ႔သည္။
Happy girls「က်ီဝူေဖးရန္အကအဖြဲ႔」ဟုလည္းဆိုနိုင္သည္။「က်ီဝူေဖးရန္အကအဖြဲ႔」၏မိခင္မ်ား ကေလးမ်ားေခၚေဆာင္အကေလ႔က်င္႔ၾကေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ သာမန္ ကေလးမ်ား မိခင္မ်ားပင္ပန္းစြာအကေလ႔က်င္႔တာကိုၾကည္႔ရင္း အကကိုခ်စ္ၿမတ္နိုး သြားသည္။ ကေလးမ်ားေလ႔က်င္႔ၿခင္းမွတဆင္႔ Happy girls အဖြဲ႔ကိုတည္ေထာင္ခဲ႔သည္။

ဖန္တီးမႈအတြက္စုေပါင္းေဖ်ာ္ေၿဖမႈ

ေဖ်ာ္ေၿဖၿပီးေနာက္စုေပါင္းဓါတ္ပံု