အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
နန္ယန္ထံုေလာ႔ေဟြ႔(Câu Lạc Bộ Nam Dương)
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2013/3
ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္း: ရြမ္စစ္ဟြာ/ 0936-608-884
https://www.facebook.com/groups/134840073358593/
 
စုေပါင္းဓါတ္ပံု

ပါတီပြဲစုေပါင္းဓါတ္ပံု


နန္ယန္ထံုေလာ႔ေဟြ႔သည္အဓိက ဗီယက္နမ္ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သားနွင္႔ ေၿပာင္းေရႊ႔နိုင္ငံသား မ်ားၿဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာအကအဖြဲ႔ ၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ဗီယက္နမ္သီခ်င္း ေဖ်ာ္ေၿဖၾကသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စင္ေပၚတြင္ အ႔ံၾသဖြယ္ေဖ်ာ္ေၿဖနိုင္ ရန္ အားလံုးၾကိ ုးစားေလ႔က်င္႔ၾကသည္။
သူတို႔ေတြ ရွားပါးေသာအားလပ္ရက္ကို အသံုးခ်၍ အတူေလ႔က်င္႔ၾကသည္။မလာအားသည္႔ သူမ်ားအိမ္တြင္ ဗီဒီယိုၿဖင္႔ ကိုယ္ပိုင္ေလ႔က်င္႔နိုင္သည္။ အဓိကေဖ်ာ္ေၿဖသည္႔ေဒသမွာ ထိုင္ေပ၊ တခါတရံ အၿခားၿမိ ု႔ခရိုင္မ်ားလည္းရိွသည္။မၾကာခဏ ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္ ပရဟိတေဖ်ာ္ေၿဖၿပီး ဘိုးဘြားမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။နွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ တရုတ္နွစ္ကူး(သို႔) အမ်ိုးသားေန႔ လည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက်င္းပၾကသည္။
 
 
 
 ေဖ်ာ္ေၿဖၿပီးေနာက္စုေပါင္းဓါတ္ပံု

ေက်းဇူးတင္လႊာေပးအပ္ၿခင္းစုေပါင္းဓါတ္ပံု