အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
တုန္းဖန္းရႊ႔ဲဝူအကအဖြဲ႔
တည္ေထာင္သည္႔အခ်ိန္:2010
ဆက္သြယ္ရန္နည္းလမ္း: ဟြမ္က်င္ 0918-775-465
e-mail: huangjinjin1987@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/892937087397718/about/
 
လက္တစ္ေထာင္ကြမ္ရင္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈဓါတ္ပံု

နွစ္သစ္ကူးေဖ်ာ္ေၿဖမႈစုေပါင္းဓါတ္ပံု


「တုန္းဖန္းရႊ႔ဲဝူအကအဖြဲ႔」ထိုင္ဝမ္တြင္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖ်ာ္ေၿဖခဲ႔သည္။ တရုတ္အက၊ သြန္းဟြမ္အက၊ ရိုးရာအက၊ ေခတ္သစ္အက၊ ေခတ္စားေသာအက၊ နိုင္ငံၿခားစတိုင္အက စသည္တို႔ပါဝင္သည္။အေက်ာ္ၾကားဆံုးမွာ「လက္တစ္ေထာင္ကြမ္ရင္」နွင္႔「ေဒါင္းအက」တို႔ၿဖစ္သည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ားၿဖစ္သည္။အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ဟြမ္က်င္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွ အကသင္ယူၿပီးမိသားစုဘတ္ဂ်က္ၿဖည္႔စြက္ရန္ အနုပညာေက်ာင္းကို လက္လႊတ္၍ ကြမ္တံု၏သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအကအဖြဲ႔တြင္ ေငြရွာၿပီးမိသားစုကို လုပ္ေကၽြး ခဲ႔သည္။ ဟြမ္က်င္းထိုင္ဝမ္သို႔အိမ္ေထာင္က်လာၿပီးေနာက္ မူၾကိ ုတြင္အကသင္ေပးသည္။ အကအဖြဲ႔ထူေထာင္ၿပီး ေၿပာင္းေရႊ႔နိုင္ငံသားမ်ားအား  အကေလ႔က်င္႔ေပးသည္။
အကအဖြဲ႔သည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ယဥ္ေက်းမႈဌာနအသိအမွတ္ၿပ ုသည္႔ အနုပညာေဖ်ာ္ေၿဖေရးအဖြဲ႔ ၿဖစ္သည္။ အေတာ္ေလးပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင္႔ရိွသည္။
 
ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေၿဖမႈဓါတ္ပံု

စင္ေပၚသရုပ္ေဖာ္ဓါတ္ပံု