အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
41ထို္င္ေပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာန
42၁၁၁၁ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားသစ္မ်ား အတြက္သီးသန္႔ အလုပ္ရွာေဖြ႔ေရးက႑
43တိုင္ေပၿမိဳ႕ေဒသရုံး၁၂ရုံး
44ပင္ပႏိုင္ငံမွသူမ်ားတိုင္ဝမ္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ မ်ားစံုစမ္းေရးဝဘ္ဆိုက္
45ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ပညာေရးအရင္းအၿမစ္ကြန္ယက္
46တိုင္ေပၿမိဳလံုျခံုစိတ္ခ်ရေသာအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း။
47ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ကြန္ၿမ ူနတီေကာလိပ္ ကြန္ယက္
48စြမ္းအင္ေခ်ြတာဝက္ဘ္ဆိုက္
49ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား အမ်ိုးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈအစီအစဥ္
50ထိုင္ဝမ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝက္ဘ္ဆိုက
51အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳတိုင္ဝမ္နန္းယန္ညီအမမ်ားအဖြဲ႕
52ဗီယက္နန္ေလးမ်က္ႏွာဝဘ္ဆိုက
53ပည္သူ႕ရုပ္ျမင္သံႀကား(တိုင္ဝမ္ေျမမွႏိုင္ငံတူညီအမမ်ား)
54တရားစီရင္ေရးရံုးမ
55ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
56တိုင္ေပၿမိဳ႕တြင္းရွိေဒသ၁၂ခု၏သန္းေခါင္စာရင္းရုံးမ်ား
57တိုင္ေပၿမိဳ႕ပညာေရးဌာနသင္ယူမႈအမ်ဳိအစားၿမိဳ႕
58ဗဟိုက်န္းမာေရးအာမခံဌာန
59က်ားမတန္းတူေရးနိဒါန္း
60အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳဥပေဒဆိုင္ရာကူညီမႈအသင္း