အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
41ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိစၥေရးရာရုံး
42အာအိုစီ၏ေကာင္စစ္ဝန္ရံုး(ထိုင္ဝမ္)
43တိုင္ေပအေျခစိုက္ဗီယက္နန္စီးပြါးေရးယဥ္ေက်းမႈရုံး
44အင္ဒိုနီးရွားစီးပြါးေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈကိုယ္စလွယ္ရုံး
45တိုင္ေပအေျခစိုက္ဖိလစ္ပိုင္သံရုံး
46ထိုင္းကုန္သြယ္မႈစီးပြါးေရးသံရုံး
47တိုင္ဝမ္အေျခစိုက္အေမရိကန္အဖြဲ႕
48အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳပင္လယ္ေရျခားဖလွယ္ေရးအသင္း
49တိုင္ေပအစိုး ရလူမႈေရးရာ ဌာန
50ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
51တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးေ၇းရာ
52E ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
53တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
54တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
55ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန
56ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေရာဂါထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
57တိုင္ေပ အစုိးရခရီးသြားဝဘ္ဆိုက္
58တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ္အာ(ရ္)တီရထားကုမ႑ီ
59သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးခရီးသြားဌာန
60တိုင္ေပအစုိးရ ပညာေရးဌာန