အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1ထိုင္ဝမ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝက္ဘ္ဆိုက
2အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳတိုင္ဝမ္နန္းယန္ညီအမမ်ားအဖြဲ႕
3ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသန္းေခါင္စာရင္းရုံးတရုပ္အည္ေပးသီးသန္႕ေနရာ
4ဗဟိုက်န္းမာေရးအာမခံဌာန
5တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
6တိုင္ဝမ္မီးရထားသံလမ္းစီမံေရးဌာန
7ခရီးသြား ကဒ္ျပား
8တိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရစာၾကည့္တိုက္ရွိယာဥ္ေက်းမႈစံုစာေပမ်ားစင္တာ
9တိုင္ေပၿမိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားပညာေရးစင္တာ
10တိုင္ေပၿမိဳ႕ပညာေရးဌာနသင္ယူမႈအမ်ဳိအစားၿမိဳ႕
11ပင္ပႏိုင္ငံမွသူမ်ားတိုင္ဝမ္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ မ်ားစံုစမ္းေရးဝဘ္ဆိုက္
12GWO (Global Workers' Organization)
13ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
14တိုင္ေပၿမိဳ႕တြင္းရွိေဒသ၁၂ခု၏သန္းေခါင္စာရင္းရုံးမ်ား
15ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
16တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
17ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နိုင္ငံသားသစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္း အခ်က္အလက္႒ာန@Net
18ထို္င္ေပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာန
19ထိုင္ေပၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
20ထိုင္ေပၿမိဳ႕အလုပ္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန