အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
21တိုင္ေပအစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဌာန
22တိုင္ေပၿမိဳ႕ႏိုင္ငံသားသစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
23တိုင္ေပၿမိဳ့အစိုးရက်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
24တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
25ေဒသႏၱရျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန
26ေဒသႏၱရက်န္းမာေရးေရာဂါထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
27တိုင္ေပ အစုိးရခရီးသြားဝဘ္ဆိုက္
28တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ္အာ(ရ္)တီရထားကုမ႑ီ
29တိုင္ေပဘစ္(စ္)ကား
30ခရီးသြား ကဒ္ျပား
31သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးခရီးသြားဌာန
32တိုင္ဝမ္မီးရထားသံလမ္းစီမံေရးဌာန
33တိုင္ေပအစုိးရ ပညာေရးဌာန
34တိုင္ေပၿမိဳ႕အစိုးရစာၾကည့္တိုက္ရွိယာဥ္ေက်းမႈစံုစာေပမ်ားစင္တာ
35တိုင္ေပၿမိဳ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားပညာေရးစင္တာ
36တိုင္ေပအင္တာနတ္တကၠသိုလ္ဝဘ္ဆိုက္
37တိုင္ေပအစိုးရအလုပ္သ မားေရးရာဌာန
38ထိုင္ေပၿမိဳ႕အလုပ္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
39ထိုင္ေပၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
40အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕