အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ေခါင္းစဥ္
1GWO (Global Workers' Organization)
2ထိုင္ေပကေလးအုပ္ထိန္း
3တိုင္ေပၿမိဳ႕တြင္းရွိေဒသ၁၂ခု၏သန္းေခါင္စာရင္းရုံးမ်ား
4ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
5တိုင္ေပၿမိဳ႕အစုိးရလ်ံဟိုေဆးရ
6ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာန လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး နိုင္ငံသားသစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္း အခ်က္အလက္႒ာန@Net
7ထို္င္ေပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဌာန
8ထိုင္ေပၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း
9ထိုင္ေပၿမိဳ႕အလုပ္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
10တိုင္ေပဘစ္(စ္)ကား
11တိုင္ေပၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးဝန္ေဆာင္မႈအသင္း
12ဗီယက္နန္ေလးမ်က္ႏွာဝဘ္ဆိုက
13တိုင္ေပၿမိဳလံုျခံုစိတ္ခ်ရေသာအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း။
14ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ကြန္ၿမ ူနတီေကာလိပ္ ကြန္ယက္
15စြမ္းအင္ေခ်ြတာဝက္ဘ္ဆိုက္
16က်ားမတန္းတူေရးနိဒါန္း
17အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳဥပေဒဆိုင္ရာကူညီမႈအသင္း
18အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳအီးတယန္႕လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
19အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳလိရွင္း လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း
20အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳခရစ္ယန္ကတ္သလစ္စန္႕မု လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္း