အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္ၿမွင္႔တင္ေရးသင္တန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္ၿမွင္႔တင္ေရးသင္တန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာနမွ ၂၀၁၆ခု ၇လ ၁၈ရက္တြင္ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ၌ ဤသင္တန္း ကို က်င္းပခဲ႔သည္။ထိုင္ဝမ္စစ္တမွ ဆရာေဝရံႈ႔က်ိန္းက ေဟာေၿပာပို႔ခ်၍ သင္တန္းသားမ်ားမွာ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားႏွင္႔ ၎တို႔နွင္႔ဆက္စပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိ ု႔ၿပအမႈထမ္းစသည္တို႔ ၿဖစ္သည္။
ဤသင္တန္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ားႏွင္႔ဆက္စပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အဆိုၿပ ုနည္းလမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ားအား အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာမူဝါဒကို လမ္းညႊန္ေပးၿခင္း၊ ကိုယ္တိုင္အဆိုၿပ ုၿခင္း၊ စည္ပင္သာယာနွင္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ၿခင္းမ်ားကို နားလည္နိုင္သည္။

သီအိုရီသင္တန္း။

ဤၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသား အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏နိဒါန္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး- အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးၿခင္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး-အုပ္စုဖြဲ႔အစီရင္ခံၿခင္း။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး-မဲေပး။

ဘက္စံုေဆြးေႏြးၿခင္း။