အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အသက္ 75နွစ္ + AZ ဒုတိယအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရက္ခ်ိန္းစတင္သည္ ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအဆင္႔8 (C/9-6)

ရက္ခ်ိန္းရည္ရြယ္သူ:ပထမအၾကိမ္ AZ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး10ပတ္အထက္ အသက္75နွစ္ အထက္သက္ၾကီးဝါၾကီးမ်ား 
ခ်ိန္းဆိုခ်ိန္:9/10 (10:00)-9/12 (12:00)
ကာကြယ္ေဆးထိုးခ်ိန္:9/15~9/19
ခ်ိန္းဆိုမႈပလက္ေဖာင္း:COVID-19 ၿပည္သူ႔ကာကြယ္ေဆးခ်ိန္းဆိုမႈပလက္ေဖာင္း  (ေအာက္ပါလင္႔ခ္အတိုင္း)

အြန္လိုင္းမွရက္ခ်ိန္းမရသူမ်ား 
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ရည္ရြယ္သူ:ပထမအၾကိမ္ AZ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး10ပတ္အထက္ အသက္ 75နွစ္အထက္ သက္ၾကီးဝါၾကီးမ်ား
အေၾကာင္းၾကားခ်ိန္:9/16~9/17,အေၾကာင္းၾကားစာပို႔မည္၊အေၾကာင္းၾကားစာၿဖင္႔ခြဲေဝေသာအခ်ိန္ နွင္႔ေနရာကိုကာကြယ္ေဆးထိုးရန္သြားပါ။
ကာကြယ္ေဆးထိုးခ်ိန္:9/22~9/23
ကာကြယ္ေဆးထိုးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္အထူးလိုင္း:23754341、23753782