အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ(4-10)

လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ


ပံုေဖာ္ၿပခ်က္:

COVID-19 ကိုကာကြယ္ရန္လူမႈေရးေဝးကြာမႈကိုထိန္းသိမ္းပါ

  • အိမ္ၿပင္ပတြင္အၿခားသူမ်ားနွင္႔အနည္းဆံုး1မီတာအထက္အကြာတြင္ရိွပါ
  • အိမ္တြင္းတြင္အၿခားသူမ်ားနွင္႔အနည္းဆံုး1.5မီတာအထက္အကြာတြင္ရိွပါ
  • အကယ္၍သင္သည္လူမႈေရးအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနိုင္ပါကမ်က္နွာဖံုးတပ္ထားပါ