အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

12လ1ရက္ 「ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံကိန္း」ကိုစတင္ ေဆာင္ရြက္မည္,ေက်းဇူးၿပ ု၍အမ်ားၿပည္သူနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ (11-1)

ဗဟုိကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစင္တာမွယေန႔(18)ရက္ေၿပာၾကားသည္မွာေဆာင္းဦး၊ေဆာင္း ရာသီဝင္ေရာက္လာသည္နွင္႔အမွ်ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ COVID-19ကပ္ေရာဂါသည္ဆက္လက္ ၿမင္႔တက္ေနၿပီး၊နုိင္ငံမ်ားစြာတြင္တစ္ေန႔တာအတြင္းအတည္ၿပ ုနိုင္သည္႔လူဦးေရမွာအထြတ္ အထိပ္သုိ႔ေရာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္၊ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံတြင္ ၿပင္ပမွဝင္ေရာက္လာသည္႔ဦးေရတိုး ပြားလာသည္။ ၿပည္တြင္းလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္နွင္႔ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကိုေရွာင္ရွားနုိင္ရန္၊ ယေန႔(2020)ခုနွစ္12လ 1ရက္မွ「ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံကိန္း」၊ 「နယ္စပ္ကြာရန္တင္း」 အားေကာင္းေစၿခင္း၊ 「ရပ္ရြာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း」 နွင္႔ 「ေဆးဘက္ဆိုင္ရာတံု႔ၿပန္မႈ」 အစီအမံမ်ားစတင္မည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍အမ်ားၿပည္သူနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
 
(1) နယ္စပ္ကြာရန္တင္း:ၿပည္တြင္းဝင္ေရာက္နွင္႔အကူးအေၿပာင္းခရီးသည္အားလံုးသည္ ေလယာဥ္မတက္မီ 3ရက္တြင္း COVID-19ကင္းရွင္းေၾကာင္းေဆးစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အား ပူးတြဲတင္ၿပရမည္။
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွေထာက္ၿပသည္မွာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါဆက္လက္ဆိုး ရြားေနသည္၊ ယခုနွစ္ကုန္နွင္႔လာမည္႔နွစ္အေစာပိုင္းခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈတိုးလာလိမ္႔မည္ ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္၊ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၏ေဘးကင္းလံုၿခံ ုမႈကိုပိုမိုအားေကာင္းလာေစ ရန္၊ 12လ 1ရက္မွ ေနာက္နွစ္(2021)ခုနွစ္ 2လ 28ရက္(ထြက္ခြာခ်ိန္)၊ ကၽြန္ုပ္တို႔နိုင္ငံေလ ဆိပ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္(သုိ႔)အကူးအေၿပာင္းခရီးသည္၊မည္သူမည္ဝါၿဖစ္ေစ (နုိင္ငံသား(သုိ႔) နုိင္ငံၿခားသားစသည္ၿဖင္႔)သို႔မဟုတ္ထိုင္ဝမ္သို႔လာေရာက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္(ပညာေရး၊ အလုပ္၊ သံတမန္ေရးစသည္ၿဖင္႔)မည္သို႔ပင္ၿဖစ္ေစ 「COVID-19ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဆးစစ္ခ်က္သတ္မွတ္ထားသည္႔ေလယာဥ္မတက္မီ3ရက္တြင္း(အလုပ္လုပ္ရက္) အစီရင္ ခံစာ」ပူးတြဲတင္ၿပရမည္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးလိမ္႔မည္;အကယ္၍ခရီးသည္ထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ေဆးစစ္ခ်က္ မွားေၾကာင္းေတြ႔ရိွပါက (သုိ႔) သက္ဆို္င္ေသာကြာရန္တင္းအစီအမံမ်ားကို ၿငင္းဆန္ၿခင္း၊ ေရွာင္တိမ္းၿခင္း၊ တားဆီးၿခင္းၿပ ုပါက ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးတားဆီးေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ58နွင္႔69 ပါၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ထိုင္ဝမ္ေငြ1ေသာင္းမွ15ေသာင္းထိဒဏ္ေငြရိုက္ခံရနုိင္ သည္။ေဆးစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ၏မွားယြင္းေသာအပိုင္းကိုလည္းစာရြက္စာတမ္းအတုလုပ္ ရပ္ ရာဇဝတ္မႈကိုလည္းစစ္ေဆးလိမ္႔မည္။
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက 「COVID-19ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေဆးစစ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ」ကို ထြက္ခြာသည္႔အစိုးရေအဂ်င္စီကအတည္ၿပ ုသည္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ ထုတ္ေပးရမည္ဟုေဖာ္ၿပထားသည္။မူရင္းအဂၤလိပ္၊တရုတ္(သုိ႔)တရုတ္၊အဂၤလိပ္ပံုစံၿဖင္႔ ၿဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာပါဝင္မႈတြင္ 「ေလယာဥ္ေပၚလိုက္ပါလာသူနုိင္ငံကူူးလက္မွတ္ အမည္」、「ေမြးသကၠရာဇ္(သုိ႔မဟုတ္နုိင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္)」、「စစ္ေဆးသည္႔ရက္စြဲနွင္႔ အစီရင္ခံစာရက္စြဲ」、「ေရာဂါအမည္」、「စမ္းသပ္နည္း」、 နွင္႔ 「ေဆးစစ္ခ်က္ရလဒ္」စသည္တို႔ပါဝင္ရမည္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံနွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္:
ၿပင္သစ္နွင္႔စပိန္ကဲ႔သုိ႔ေသာတရုတ္ဘာသာမဟုတ္(သို႔)အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ေရးသားထား သည္႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို၎တို႔ 「ထြက္ခြာရာေနရာ၏တရားဝင္ဘာသာစကား」 ၿဖစ္ လွ်င္၊ေလေၾကာင္းလိုင္း၏ထြက္ခြာရာေနရာမွဝန္ထမ္းမ်ားကအစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတည္ၿပ ု၊သေဘာတူလက္ခံနိုင္ရမည္။
ေလယာဥ္မတက္မီ「3ရက္တြင္း」 ေဆးစစ္မႈအစီရင္ခံစာရက္စြဲ၊「အစီရင္ခံသည္႔ေန႔」နွင္႔ 「အလုပ္လုပ္ရက္」 အေပၚအေၿခခံတြက္ခ်က္သည္။ေဒသအစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားကို ဖယ္ ထုတ္နိုင္သည္။
ေဆးစစ္အစီရင္ခံစာသည္စာရြက္(မူရင္း/မိတၱူကူးၿခင္း)သုိ႔မဟုတ္အီလက္ထေရာနစ္အစီရင္ ခံစာပံုစံရေသာ္လည္းအေၾကာင္းအရာသည္ရွင္းလင္းစြာသက္ေသၿပနုိင္ၿပီးၿပန္လည္သံုးသပ္ ၿပီးေနာက္လိုအပ္သည္႔အခ်က္မ်ားမွာၿပည္႔စံုမွန္ကန္ရမည္။
စမ္းသပ္မႈနည္းလမ္းသည္ေမာ္လီက်ဴးဇီဝေဗဒဆုိင္ရာအဏုၿမ ူအက္ဆစ္ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈကို အသံုးၿပ ုရန္လိုအပ္သည္(ဥပမာ:PCR、RT-PCR、NAA、NAT စသည္တို႔);ေသြးရည္ၾကည္ ေရာဂါ စမ္းသပ္သည္႔(Immunoserology) ပဋိဇတ္(ခႏၶာကိုယ္တြင္ေရာဂါဘယၿဖစ္ေစေသာ) (Ag)သို႔မဟုတ္ပဋိပစၥည္း(ေရာဂါကာကြယ္ေသာ) (IgGသို႔မဟုတ္IgM)တို႔အတြက္ ဤတိုင္း တာခ်က္နွင္႔မကိုက္ညီပါ။
 
(2) ရပ္ရြာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း:ေနရာ8ခုသို႔ဝင္ထြက္ၿခင္းတြင္နွာေခါင္းစည္းမ်ားကို ဝတ္ဆင္သင္႔သည္၊နားမေထာင္သူမ်ားကိုဥပေဒအရအၿပစ္စီရင္ၿခင္းခံရမည္
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာက ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီတြင္ COVID-19ကပ္ေရာဂါအၿပင္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါမ်ားလည္းရိွၿပီးေဆးကုသမႈစနစ္ဖိအားကို တိုးေစနုိင္သည္၊ ေရာဂါကူးစက္မႈၿမင္႔မားေသာေနရာမ်ားတြင္နွာေခါင္းစည္းဝတ္ဆင္လိုက္ နာမႈကိုၿမင္႔တင္ရန္၊အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါၿပန္႔ပြားမႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္ နွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရင္းအၿမစ္မ်ားအလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈကိုေရွာင္ရွားရန္ 12လ 1ရက္မွ စ၍ ၿပည္သူမ်ား 「ေဆးကုသမႈ၊သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ေနထိုင္သံုးစြဲမႈမ်ား၊ပညာေရးနွင္႔ေလ႔ လာသင္ယူမႈ၊ၿပပြဲၿပိ ုင္ပြဲမ်ား၊အပန္းေၿဖမႈနွင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖေရး၊ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈ၊ဆက္ဆံ ေရး」စသည္႔ ေနရာ8ခု(ထိုကဲ႔သုိ႔ပူးတြဲပါပံုစံေနရာမ်ား)သုိ႔ဝင္ေရာက္ပါကနွာေခါင္းစည္းမ်ား ကိုဝတ္ဆင္ရမည္။စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင္႔အညီမ်က္နွာဖံုးမ်ားကိုဝတ္ဆင္ရန္နွင္႔ နား မေထာင္ၿငင္းဆန္သူမ်ားအားကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအက္ဥပေဒပုဒ္မ37၊ အပိုဒ္1၊ အပိုဒ္ခြဲ6ပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ေဒသႏၱရအစိုးရမွ ထိုင္ဝမ္ေငြ3ေထာင္မွ1ေသာင္း 5ေထာင္အထိဒဏ္ေငြခ်မွတ္လိမ္႔မည္။
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွထပ္မံရွင္းၿပသည္မွာ အထက္ေဖာ္ၿပပါေနရာမ်ားသည္ လူမႈေရး အကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းရန္မလြယ္ကူ (သုိ႔)မသတ္မွတ္ထားေသာအရာဝတၳဳမ်ား(မသိ ေသာလူမ်ား)နွင္႔နီးကပ္စြာဆက္ဆံမႈရိွေသာေၾကာင္႔ေရာဂါကူးစက္မႈၿမင္႔မားသည္႔ အႏၱရာယ္ရိွသည္၊ထို႔ေၾကာင္႔ထိုသို႔ေသာေနရာမ်ားနွင္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္သည္႔ ၿပည္သူမ်ားနွာေခါင္းစည္းမ်ားဝတ္ဆင္ရမည္၊ COVID-19ကိုကာကြယ္သည္႔အၿပင္ အမႈန္ နွင္႔ ေလေၾကာင္႔ပ်ံ႔နွံ႔ေသာအၿခားေရာဂါမ်ားလည္းကာကြယ္္နုိင္သည္။အထက္ေဖာ္ၿပပါ ေနရာမ်ားတြင္စားေသာက္ရန္လိုအပ္သည္ဆိုပါက၊ သူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ အရာဝတၳဳ မ်ားမွ လူမႈေရးေဝးကြာၿခင္းကိုထိန္းသိမ္းရန္(သုိ႔)သင္႔ေလ်ာ္ေသာအတားအဆီး ပစၥည္းမ်ား ကိုတပ္ဆင္ထားပါ၊နွာေခါင္းစည္းကိုစားေသာက္ေနစဥ္ယာယီဖယ္ရွားနုိင္သည္။
 
လူစုေဝးသည္႔ၿပင္ပေနရာမ်ား(ဥပမာ-ၿပင္ပပန္းရႈခင္းမ်ား၊အပန္းေၿဖဥယ်ာဥ္မ်ား၊ညေစ်း၊ ရိုးရာေစ်းစသည္ၿဖင္႔)သို႔မဟုတ္ၿပင္ပတြင္က်င္းပေသာအမ်ားၿပည္သူစုေဝးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (ထိုကဲ႔သို႔ခ်ီတက္ပြဲမ်ား၊လမ္းလႊဲ၊နွစ္ကူးအၾကိ ုပါတီမ်ားစသၿဖင္႔) စက္မႈလုပ္ငန္း(သို႔)ေနရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအား လူမ်ားသည္႔ေနရာ (သို႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လူမႈေရးအကြာအေဝးကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ထိေရာက္စြာထိန္းသိမ္းရန္「လူဦးေရပမာဏထိန္းခ်ဳပ္မႈ」 နည္းလမ္း ၿဖင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အၾကံၿပ ုသည္၊ၿပည္သူမ်ားဖ်ားနာၿခင္း(သို႔)အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားစသည္႔ကာယပိုင္းဆုိင္ရာအဆင္မေၿပမႈမ်ားရိွပါကအထက္ပါေနရာ မ်ားသုိ႔သြားၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္နွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနိုင္သည္႔အခါ နွာ ေခါင္းစည္းမ်ားဝတ္ဆင္ထားပါ။လူစုလူေဝးစီစဥ္သူမ်ားကိုလည္း 「COVID-19 (ဝူဟန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ)တုန္႔ၿပန္မႈအတြက္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား:ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝး」မ်ားကိုမီွၿငမ္းရန္သတိေပးထားသည္၊ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိုအကဲၿဖတ္ၿပီးကပ္ေရာ ဂါကာကြယ္ေရးအတြက္အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲပါ၊လက္ေတြ႕က်က်ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ားနွင္႔နွာေခါင္းစည္းမ်ားကိုတတ္နိုင္သမွ်အေကာင္အထည္ေဖာ္ဝတ္ဆင္ပါ။
 
(3)  ေဆးဘက္ဆိုင္ရာတုန္႔ၿပန္မႈ:အသိေပးၿခင္း၊စစ္ေဆးမႈ အားေကာင္းေစၿခင္း၊ ဆုလာဘ္ညႊန္းကိန္းမ်ားသတ္မွတ္ၿခင္း
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာကၿပည္တြင္းက်န္းမာေရးစနစ္ကိုကာကြယ္ရန္ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီတြင္ေတြ႕ၾက ံုရမည္႔ဝူဟန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါနွင္႔တုပ္ေကြးေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး နွစ္မ်ိဳးေၾကာင္႔ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီစီမံကိန္းမ်ားတြင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿခင္းနွင္႔ စစ္ေဆးၿခင္းအားၿဖည္႔ၿခင္းသည္အေရးၾကီးေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာၿဖစ္သည္၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွၿပ႒ာန္းထားေသာကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာအသိေပး ခ်က္ဆိုင္ရာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းအပါအဝင္အဓိကအစီအမံ4ခု ကိုလည္းေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သည္။「ၿပင္ပလူနာနွင္႔အေရးေပၚဌာနမ်ားတြင္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ရိွသည္႔လူနာမ်ားအားစစ္ေဆးၿခင္းကိုပိုမိုအားေကာင္းလာေစၿခင္း」「အတြင္းလူနာမ်ားအား စစ္ေဆးၿခင္း ကိုအားၿဖည္႔ၿခင္း」နွင္႔ 「က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား၏က်န္းမာေရးေစာင္႔ၾကည္႔ စစ္ေဆးမႈကိုပိုမိုခိုင္မာေစၿခင္း」စသည္႔ဆုလာဘ္၊အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစစ္ေဆးေရး ညႊန္းကိန္းမ်ားထူေထာင္ထားသည္;က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္မွအသိေပးၿခင္းနွင္႔ စစ္ေဆး ၿခင္းမ်ား ;COVID-19 ဆက္စပ္လကၡဏာမပါဘဲ ေနအိမ္ကြာရန္တင္းထားမႈ /အဆိုပါ ကြာရန္တင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအားစစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ဆက္စပ္အေၿပာင္းအလဲ နွင္႔လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကိုၿပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ေရာဂါစံုစမ္းေလ႔လာနည္းမ်ားတြင္ကၽြမ္းက်င္ေသာဆရာဝန္ သည္နိုးၾကားစြာအေၾကာင္းၾကားစာနွင္႔စစ္ေဆးၿခင္းကိုၿမွင္႔တင္သင္႔သည္၊ ရပ္ရြာလူထု ေစာင္႔ၾကည္႔စစ္ေဆးမႈကိုပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္နွင္႔မသကၤာဖြယ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံ ရန္(သို႔)လႊဲေၿပာင္းၿခင္း;တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ေဒသႏၱရအစိုးရအေနၿဖင္႔ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႔ အစည္းရဲ႔ေရာဂါကူးစက္မႈကာကြယ္တားဆီးေရးပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္၎၏တရားစီရင္ ပိုင္ခြင္႔ေအာက္ရိွေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖဲြဲ႕အစည္းမ်ားကိုဆက္လက္ၾကီးၾကပ္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာကေထာက္ၿပသည္မွာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါသည္ ဆက္လက္ၿဖစ္ပြားေနၿပီးထုိင္ဝမ္၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည္၊နယ္နမိတ္စစ္ေဆးေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ေဆးကုသမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈပုဂၢိဳလ္မ်ားေပၚတြင္မူတည္သည္၊ၿပည္သူတို႔၏က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္အစိုးရ၊ပုဂၢလိကအတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္၊ေက်းဇူးၿပ ုၿပီးၿပည္သူလူထုအေနၿဖင္႔အစိုးရ၏ဤကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးရလဒ္မ်ားကိုအတူတကြ ေသခ်ာေစရန္အစိုးရ၏ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံအသီးသီးနွင္႔ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။