အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာသတိေပးခ်က္:ၿပည္မၾကီးတြင္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနတိုးၿမွင္႔လာမႈကို တံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔လာမည္႔နွစ္(112)ခုနွစ္1လ1ရက္သုညနာရီမွစတင္၍ၿပည္မၾကီးမွထိုင္ ဝမ္သို႔လာေရာက္သည္႔ခရီးသြားမ်ားအားစစ္ေဆးေရးအစီအမံမ်ားကိုအားေကာင္းေစၿပီး7ရက္မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးၿခင္းတို႔နွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ (C/12-2)

ၿပည္မၾကီးတြင္ကူးစက္ေရာဂါၿမင္႔တက္လာၿခင္းကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ၿပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးနွင္႔လံုၿခံ ုမႈကာကြယ္ရန္နွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔ဆက္ႏြယ္ေသာအတည္ၿပ ုလူနာမ်ားကိုေစာစီးစြာသိရိွနိုင္ရန္နွင္႔ၿဖစ္နုိင္ေၿခၿမင္႔မားေသာမ်ိဳးသစ္မ်ိဳးကြဲမ်ားကိုေထာက္လွမ္းတားဆီးရန္အတြက္ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနကယေန႔(28)ရက္တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္၊(112)ခုနွစ္1လ1ရက္သုညနာရီမွ1လ31ရက္(ထိုင္ဝမ္သို႔ေလယာဥ္ဆိုက္ေရာက္မည္႔

အခ်ိန္ဇယားတြင္သတ္မွတ္ထားသည္)၊ထိုင္ဝမ္သို႔ၿပည္မၾကီးခရီးသြားမ်ားကိုလာခြင္႔မၿပ ုသည္႔လက္ရိွမူဝါဒဆက္လက္ထိန္းထားသည္႔အၿပင္၊ၿပည္မၾကီးမွတိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္း4လုိင္းနွင္႔

က်င္းမာေဒသခံၿပည္သူမ်ား၊ေႏြဦးပြဲေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပေရာဂ်က္ၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္သို႔လာ

မည္႔ခရီးသည္မ်ားဝင္ေရာက္စဥ္PCRစမ္းသပ္ရန္အတြက္ေလဆိပ္(သုိ႔)ဆိပ္ကမ္းတြင္တံေတြး

နမူနာစစ္ေဆးၿခင္းနွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေနထုိင္ရာသို႔အၿမန္ၿပန္လာရမည္7ရက္မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္မႈနွင္႔ေနာက္ပိုင္းကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးရမည္၊အေပါင္းလကၡဏာရိွသူ

အား5+nအိမ္တြင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔မိမိကိုယ္ကိုက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီလုပ္ေဆာင္ၿပီးအေပါင္းလကၡဏာနမူနာကိုခြန္ရန္ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ဗိုင္းရပ္စ္စစ္ေဆးမႈအတြက္ေပးပို႔ပါ။


COVID-19ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုၿပည္မၾကီးနုိင္ငံ၏မၾကာေသးမီက

ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ား၊မသိရေသးေသာကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ကူးစက္ခံရသူမ်ားၿမင္႔တက္လာမႈနွင္႔အတူလက္ရိွဂ်ပန္၊အီတလီကဲ႔သို႔ေသာနုိင္ငံမ်ားသည္ခိုင္မာရန္သက္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ား၊ၿပည္မၾကီးမွဝင္လာသည္႔ခရီးသြားမ်ားကိုအၿပည္႔အဝ

စစ္ေဆးၿပီးပ်ံသန္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး(သုိ႔)အၿခားတင္းက်ပ္ေသာအစီအမံမ်ား၊ကိုအသံုးၿပ ုေနၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေထာက္ၿပခဲ႔သည္၊ၿပည္မၾကီးရိွကပ္ေရာဂါသည္ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံ၏ကပ္

ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္ကိုထိခိုက္ေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။


COVID-19ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ၾကိ ုတင္မွန္းဆ၍မရနိုင္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွထပ္မံရွင္းလင္းေၿပာၾကားခ႔ဲသည္၊အထက္ေဖာ္ၿပပါအားေကာင္းေသာစစ္ေဆးေရးအစီအမံမ်ားအၿပင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္(သို႔)ဝင္ခြင္႔မၿပ ုမီ14ရက္အတြင္းCOVID-19လကၡဏာသံသယရိွသူသည္ေက်းဇူးၿပ ု၍ကိုယ္တိုင္ေလဆိပ္(သို႔မဟုတ္ဆိပ္ကမ္း)ရိွကြာရန္တင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံ

ဆက္သြယ္ပါ၊က်န္းမာေရးအကဲၿဖတ္မႈနွင္႔တံေတြးနမူနာစစ္ေဆးၿခင္းကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး

ေနာက္ေနအိမ္သို႔ကားစီးသည္႔အခါခရီးတစ္ေလွ်ာက္မတ္စ္ခ္တပ္ကာလက္ကိုသန္႔ရွင္းရမည္။


ခရီးသည္မ်ားအားလံုးထိုင္ဝမ္သို႔ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္အၿမန္စစ္ေဆးေရးပစၥည္းမ်ားရရိွၿပီးေနာက္7

ရက္မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္မႈစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ဝင္ေရာက္သည္႔ေန႔(သို႔)မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္မႈကာကြယ္ၿခင္းပထမေန႔တြင္ေရာဂါလကၡဏာရိွပါကကိုယ္

တိုင္အၿမန္စစ္ေဆးပါ၊မိမိနွင္႔ၿပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္ကြပ္ကဲမႈစင္တာကအ

ေလးေပးေဖာ္ၿပခဲ႔သည္;မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္သည္႔ကာလအတြင္းအၿပင္ထြက္သည္႔အခါ2ရက္အတြင္းအနုတ္လကၡဏာစစ္ေဆးမႈရလဒ္ရရန္လိုအပ္သည္။အေပါင္းလကၡဏာရလဒ္ရိွသူမ်ားသည္5+nအိမ္တြင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈနွင္႔မိမိကိုယ္ကိုက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းနွင္႔အညီ

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။