အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

9/12မွစတင္၍အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ဥေရာပနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးရိွေသာနိုင္ငံသားမ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပန္လည္ရရိွမည္ၿဖစ္သည္။ (C/9-1)

နုိင္ငံတကာေပါင္းစည္းမႈ၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿမွင္႔တင္ေရး ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားနိုင္ရန္အတြက္2022ခုနွစ္9လ12ရက္မွစတင္၍ အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ဥေရာပနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံေရးရိွေသာနုိင္ငံ သားမ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႔ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္
ေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈစင္တာမွ5ရက္ေန႔တြင္ေဖာ္ၿပထားသည္။

ကမာၻေပၚရိွနိုင္ငံအမ်ားစုသည္၎တို႔၏နယ္နိမိတ္မ်ားကိုဖြင္႔လွစ္ထားၿပီးကပ္ေရာဂါမၿဖစ္ပြားမီ နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားၿပန္လည္စတင္ရၿခင္းကိုေထာက္ရႈ၍ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္
ၿခင္းလုပ္ငန္း၊လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔နုိင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား၊လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုဟန္ခ်က္ညီေစရန္၊က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အကဲၿဖတ္ၿပီးေနာက္ယခုနွစ္9လ12ရက္မွစတင္၍ဝင္ေရာက္လာသည္႔လူဦးေရစုစုေပါင္းကိုဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းလုပ္ငန္းနွင္႔ကပ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးတို႔ကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာထိုင္ဝမ္သို႔အေမရိကန္၊ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ၾသစေၾတးလ်၊ဥေရာပနွင္႔သံတမန္ဆက္ဆံေရးရိွေသာနုိင္ငံ သားမ်ားၿပည္ဝင္ခြင္႔ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင္႔ကိုၿပန္လည္ရရိွမည္ၿဖစ္သည္ဟုကြပ္ကဲမႈဗဟိုကေဖာ္ၿပထားသည္။

အထက္ေဖာ္ၿပပါနယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈေပၚမူတည္၍ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွသတိေပးထားသည္။ထိုင္ဝမ္သုိ႔လာေရာက္သည္႔ခရီးသည္မ်ားလိုက္နာၾကရန္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္「3ရက္အိမ္တြင္းသီးသန္႔ခြဲထားမႈ+4ရက္ကိုယ္တိုင္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္း」ကာလအတြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသီးသန္႔ခြဲထားၿခင္းနွင္႔ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားသည္ ၿပည္တြင္းရပ္ရြာလံုၿခံ ုေရးကိုပူးတြဲကာကြယ္ေပးပါသည္။