အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

10/19 မွ 11/01အထိအမ်ိဳးသားဒုတိယအဆင္႔သတိေပးခ်က္ကိုထိန္းသိမ္းပါ။ (C/10-13)

1.ဒုတိယအဆင္႔ၿမွင္တင္ထားေသာသတိေပးအစီအမံမ်ား:
(1). အစားအေသာက္မွလြဲ၍အၿပင္ထြက္တိုင္းမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
(2). ဆက္သြယ္မႈစနစ္ေကာက္ယူၿခင္း၊လံုၿခံ ုေသာလူမႈအကြာအေဝးထားပါ
(3).စီးပြားေရးေနရာမ်ားနွင္႔အမ်ားသံုးေနရာမ်ားတြင္လူစုလူေဝးစီးဆင္းမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ(သို႔)စုစုေပါင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ:အိမ္တြင္းအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး 1.5 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး (2.25 စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး),ၿပင္ပအကြာအေဝးသည္အနည္းဆံုး1မီတာ/လူတစ္ဦး (1မီတာ/လူတစ္ဦး)
(4).စုေဝးလႈပ္ရွားမႈမ်ား(ၿပပြဲ၊ဧည္႔ခံပြဲစသည္တို႔အပါအဝင္)လူဦးေရကန္႔သတ္ခ်က္:
အတြင္းလူ80ဦး(သို႔)အတြင္းလူ80ဦးေက်ာ္ရိွသည္၊သုိ႔ေသာ္ခြင္႔ၿပ ုလူဦးေရအတြင္းအနည္းဆံုး1.5မီတာ/လူတစ္ဦးနွင္႔ကိုက္ညီရမည္။(2025စတုရန္းမီတာ/လူတစ္ဦး) *。ၿပင္ပလူ300ဦး။အထက္ပါအေၿခအေနမ်ားနွင္႔မကိုက္ညီသူမ်ားသည္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကိုသတိၿပ ုသင္႔သည္(သုိ႔)အာဏာပိုင္၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာသင္႔သည္။
လႈပ္ရွားမႈေနရာ၏ေၿမၿပင္ဧရိယာေပၚမူတည္၍(သတ္မွတ္ထားေသာအေဆာက္အအံုမ်ားနွင္႔ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုနုတ္ယူပါ)လူဦးေရကို 2.25စတုရန္းမီတာၿဖင္႔တြက္ပါ။

2.ပိတ္ရန္လိုေသးသည္႔ေနရာမ်ား:ကာရာအိုေကခန္းမမ်ား၊အကခန္းမမ်ား၊နိုက္ကလပ္မ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊အိမ္မ်ား၊ဘားမ်ား၊ဟိုတယ္မ်ားနွင္႔အလွၿပင္ဆုိင္မ်ား(ၾကည္႔ရႈအလွၿပင္ဆုိင္၊ရုပ္ၿမင္ အလွၿပင္ဆုိင္)

3.အၿပင္ထြက္လွ်င္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္၊သုိ႔ေသာ္ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားသည္မတ္စ္ခ္မတပ္၍ရသည္။:
(1)ေအာက္ပါအေၿခအေနမ်ားတြင္မတ္စ္ခ္မတပ္၍ရသည္၊သုိ႔ေသာ္မတ္စ္ခ္ကိုေဆာင္ထားသင္႔သည္၊အကယ္၍ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွလွ်င္(သုိ႔)သတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ားနွင္႔လူမႈဆက္ဆံေရးအကြာအေဝးကိုမထိန္းသိမ္းနိုင္လွ်င္မတ္စ္ခ္တပ္သင္႔သည္:အၿပင္ဘက္တြင္အားကစားလႈုပ္ရွားစဥ္၊ အတြင္းအၿပင္တစ္ဦးခ်င္း/အဖြ႔ဲလိုက္ဓါတ္ပံုရိုက္ေသာအခါ၊စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာ၊ငါးလုပ္ငန္းနွင္႔ တိရစာၦန္ေမြးၿမ ူေရးလုပ္သားမ်ားပြင္႔လင္းေဒသမ်ား(ဥပမာ:လယ္ကြင္းမ်ား၊ငါးေမြးၿမ ူေရးေနရာမ်ား၊ ေတာင္သစ္ေတာမ်ား)အလုပ္၊ေတာင္သစ္ေတာမ်ား(သစ္ေတာအပန္းေၿဖေနရာမ်ား)နွင္႔ကမ္းေၿခ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
(2)အၿပင္ထြက္စဥ္အစားအေသာက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွပါကသတ္မွတ္မထားေသာသူမ်ားနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းထားၿခင္း(သို႔)သင္႔ေတာ္ေသာအကာမ်ားထားရိွသၿဖင္႔မတ္စ္ခ္မတပ္၍ရပါ သည္။
(3)ကြပ္ကဲမႈဌာန(သို႔)အာဏာပိုင္အဖြ႔ဲအစည္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေနရာ(ဥပမာ:ထုိင္ဝမ္မီးရထား ၊အၿမန္ရထားစားေသာက္ဧရိယာ)(သုိ႔)လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီပါကမတ္စ္ခ္ကိုယာယီခၽြတ္ထား၍ရသည္။