အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

BNTဒီဂရီကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးရန္တားၿမစ္ခ်က္မ်ားနွင္႔ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား (C/9-10)

1.ကာကြယ္ေဆး၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ၿပင္းထန္ေသာဓါတ္မတည္႔တံု႔ၿပန္မႈသမိုင္းေၾကာင္းရိွသူမ်ား(သို႔)ယခင္ကာကြယ္ေဆးမ်ားတြင္ၿပင္းထန္ေသာဓါတ္မတည္႔တံု႔ၿပန္မႈမ်ားခံစားဖူးသူမ်ားသည္ကာ ကြယ္ေဆးမထုိုးသင္႔ပါ။
2.ေရာေနွာေဆးထိုးၿခင္းကိုမဖြင္႔ေသးပါ၊အကယ္၍အၿခားတံဆိပ္ကာကြယ္ေဆးလက္ခံရရိွၿပီးပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္မေထာက္ခံပါ။
3.ဤကာကြယ္ေဆးကိုအၿခားကာကြယ္ေဆး (ဥပမာ-HPV)ကဲ႔သို႔တၿပိ ုင္နက္တည္းကာကြယ္ေဆး မထိုးနိုင္ပါ၊လက္ရိွတြင္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းကိုၾကားကာလအနည္းဆံုး7ရက္ၿဖစ္ရန္နွင္႔အၿခားကာကြယ္ေဆးမ်ားနွင္႔ကာကြယ္ေဆးထိုးခ်ိန္ၾကားကာလအနည္းဆံုး14ရက္ ၿဖစ္သည္။
4.အဖ်ားရိွသူ(သို႔)ၿပင္းထန္ေသာေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားကာကြယ္ေဆးမထိုးခင္အေၿခအေနတည္ ၿငိမ္သည္အထိေစာင္႔ပါ။
5.ခုခံမႈအားနည္းသူမ်ား(ခုခံအားက်ဆင္းမႈကုထံုးအပါအဝင္)နွင္႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဆရာဝန္မွအကဲၿဖတ္နိုင္သည္။