အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ဝမ္ေပါလွ်ံဳပူေဖာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင္႔လွစ္ၿခင္း၊ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေၿခခံ မူ5ခုနွင္႔ ကိုက္ညီရမည္ (c3/2)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနခ်ဳပ္စင္တာကထိုင္ဝမ္နွင္႔ေပါလွ်ံဳပူေဖာင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြင္႔လွစ္လုိက္ၿပီဟုေၾကၿငာခဲ႔သည္၊ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးကိုအဓိကထားၿပီး နွစ္နိုင္ငံ၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြတိုးတက္လာဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။ ေရာဂါကူးစက္မႈနွင္႔ပ်ံ႔နွံ႔မႈအႏၱရာယ္ကိုအနည္းဆံုးၿဖစ္ေစရန္နွင္႔ပူေဖာင္းခရီးသြားလံုၿခံ ုေရးနွင္႔ေခ်ာေမြ႔ေရးၿမွင္႔တင္ေရးတို႔ကိုေသခ်ာေစရန္ ခရီးသြားလာေရးအစီအစဥ္သည္ေအာက္ ပါ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေၿခခံမူမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီရမည္:

(一)အဖြဲ႔လုိက္ဝင္ထြက္ပါ၊ ကိုယ္ပိုင္ခရီးစဥ္မစီစဥ္ရပါ။
(二)ခရီးစဥ္အစီအစဥ္ကို လူထူထပ္သည္႔ေနရာကိုေရွာင္ရွားၿခင္း(သို႔)ထိုေဒသခံမ်ားနွင္႔ ခြဲ ၿခားသတ္မွတ္သည္႔နိယာမ၊ သင္႔ေတာ္ေသာေနထိုင္ရန္နွင္႔ခရီးသြားမည္႔ေနရာမ်ားကို ၾကိ ု တင္ေရြးခ်ယ္ပါ။
(三)ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးသတ္မွတ္ထားေသာဆက္သြယ္မႈကိုသံုးပါ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိရိ ယာမ်ားကိုသန္႔ရွင္းေရးနွင္႔ပိုးသန္႔ေဆးမ်ား ေန႔စဥ္အားၿဖည္႔သင္႔သည္။
(四)ခရီးသည္မ်ားကိုေပါလွ်ံဳေဒသခံက်န္းမာေရးေအဂ်င္စီမွအတည္ၿပ ုသည္႔ 「ေဘးကင္း လံုၿခံ ုမႈနွင္႔ကပ္ေရာဂါနွင္႔ပတ္သက္ေသာအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္」 ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ တည္းခိုနုိင္သည္။
(五)စားေသာက္ဆုိင္တြင္သီးသန္႔ထမင္းစားခန္းနွင္႔သင္႔ေတာ္ေသာၿဖန္႔ေဝမႈရိွရန္လိုအပ္ သည္၊ဝင္ေပါက္၊ထြက္ေပါက္လိုင္းမ်ားနွင္႔ထုိင္ခံုအစီအစဥ္မ်ားကိုသင္႔ေလ်ာ္စြာစီစဥ္ၿပီး သင္႔ေတာ္ေသာလူမႈေရးအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းထားပါ။

ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွေၿပာၾကားသည္မွာ ပူေဖာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္သည္႔ခရီး သည္မ်ားသည္လြန္ခဲ႔ေသာ6လအတြင္းၿပည္ဝင္/ထြက္ဆိုင္ရာသမိုင္းေၾကာင္းမရိွရ၊ လြန္ခဲ႔ ေသာ2လအတြင္းအိမ္တြင္သီးသန္႔ထားၿခင္း/ကြာရန္တင္းနွင္႔သီးၿခားက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲ မႈအေၿခအေနမရိွရပါ၊ COVID-19ကို3လအတြင္းရွာေဖြေတြ႔ရိွၿခင္းမရိွသည္႔အၿပင္ ေလယာဥ္ မထြက္ခင္ ေလဆိပ္နွင္႔ပူးေပါင္းၿပီး(PCR) စစ္ေဆးခ်က္အနႈတ္လကၡဏာအစီရင္ခံစာရယူပါ၊ ထို႔အၿပင္ခရီးသည္မ်ားေပါလွ်ံဳမွထုိင္ဝမ္သို႔မၿပန္မီ PCRစစ္ေဆးၿခင္းကိုၿပ ုလုပ္ရန္မလိုပါ၊ ထိုင္ဝမ္သို႔ၿပန္လာၿပီးေနာက္၎တို႔ေနအိမ္ကြာရန္တင္းကင္းလြတ္ခြင္႔ရၿပီးထိုင္ဝမ္သုိ႔ၿပန္ လာၿပီးေနာက္5ရက္အတြင္းလြတ္လပ္ေသာက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈၿပ ုလုပ္နိုင္သည္၊ 5ရက္ ေၿမာက္ေန႔၌ကိုယ္ပိုင္စရိတ္ၿဖင္႔အပ်က္သေဘာစမ္းသပ္မႈအၿပီး၎တို႔ကို14ရက္ေၿမာက္ေန႔အထိ ေယဘုယ်အားၿဖင္႔လြတ္လပ္ေသာက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲခဲ႔သည္။

လြတ္လပ္ေသာက်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုအားၿဖည္႔ေပးသည္႔ကာလအတြင္းထိုင္ဝမ္သို႔အတူ တကြခရီးသြားလာသူမ်ားမွအပေနထုိင္သူသည္လူတစ္ဦးလွ်င္တစ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္နွင္႔ကိုက္ညီသင္႔သည္၊သီၿခားအခန္းနွင္႔သီးသန္႔ေရခ်ိဳးခန္းရိွသင္႔သည္။အတူတူေနထိုင္သူမ်ားသည္သင္႔ေလ်ာ္ေသာအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားၿပ ုလုပ္သင္႔သည္။မတ္စ္(မ်က္နွာဖံုး)မ်ားဝတ္ဆင္ၿခင္းနွင္႔လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းၿခင္းနွင္႔အတူတကြအစာမစားၿခင္းစသည္တို႔ပါ ဝင္သည္။သင္သည္မည္သည္႔ေရာဂါလကၡဏာကိုမွ်မၿပပါကသင္အၿပင္သုိ႔ထြက္နုိင္သည္၊သုိ႔ေသာ္သတ္မွတ္ထားေသာအကန္႔အသတ္ရိွေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္သာပါဝင္နုိင္ၿပီးအ မ်ားၿပည္သူသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကိုစီးနွင္းခြင္႔မၿပ ုပါ။လူထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသုိ႔သြားရန္တားၿမစ္ထားသည္။အမည္ရင္းစနစ္ကိုက်င္႔သံုးသည္။ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင္႔ထိေတြ႔မႈမွတ္တမ္းတင္ရမည္၊မသတ္မွတ္ထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင္႔ထိေတြ႔မႈခြင္႔မၿပ ုပါ။ထို႔ၿပင္ခရီးစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုးမတ္စ္ဝတ္္ဆင္ၿပီးလူမႈေရးအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းထားသင္႔သည္၊ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္14ရက္အတြင္းမိမိဆႏၵအေလ်ာက္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရး မ်ားကိုလိုက္နာသင္႔သည္။