အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

7လ25ရက္မွစ၍နိုင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း၊သာသနာၿပ ုမ်ား၊ေလ႔လာၿခင္း(ဘာသာေရးသင္ၾကားမႈမ်ား)၊အလုပ္သင္မ်ား၊နိုင္ငံတကာဖလွယ္မႈနွင္႔အားလပ္ရက္အလုပ္မ်ား (လူငယ္ဖလွယ္မႈ)အတြက္ဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။ (C/7-2)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွ19ရက္ထုတ္ၿပန္ခ်က္အရ၊အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာနယ္စပ္မူဝါဒမ်ားၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းဖြင္႔လွစ္နုိင္ေရးကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစာၿပီးကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးၿမွင္႔တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟန္ခ်က္ညီေစရန္၊စီးပြားေရးနွင္႔လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿမွင္႔တင္ရန္နွင္႔နိုင္ငံတကာကူးလူးဖလွယ္ေရးတကယ္လိုအပ္သည္၊ၿပည္တြင္းကူးစက္ေရာဂါအေၿခအေနမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔အကဲၿဖတ္ၿပီးကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာစြမ္းရည္နွင္႔နုိ္င္ငံတကာအေတြ႔အၾကံ ုကိုကိုးကားၿပီးေနာက္ 2022ခုနွစ္7လ25ရက္မွစ၍နုိင္ငံၿခားသားမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္သို႔ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း၊သာသနာၿပ ုမ်ား၊ေလ႔လာၿခင္း(ဘာသာေရးဆိုင္ရာသင္ၾကားမႈမ်ား)၊အလုပ္သင္မ်ား၊နုိင္ငံတကာနွီးေနွာဖလွယ္ပြဲမ်ားနွင္႔အားလပ္ရက္အလုပ္မ်ား(လူငယ္ဖလွယ္
ၿခင္း)စသည္႔အေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားၿဖင္႔ထုိင္ဝမ္သို႔လာရန္အထူးဝင္ခြင္႔ဗီဇာမ်ားေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္ဟုေၾကၿငာခဲ႔သည္၊ကပ္ေရာဂါမၿဖစ္မီကအထက္ေဖာ္ၿပပါအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္သူစုစုေပါင္းမွာနွစ္စဥ္တစ္ေသာင္းခန္႔ရိွသည္။
အားလပ္ရက္အလုပ္(လူငယ္ဖလွယ္ေရး)သည္ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံနွင္႔ၿပည္ပနုိင္ငံတို႔ၾကားခ်ဳပ္ဆိုထား
ေသာသေဘာတူညီခ်က္ကိုအေၿခခံ၍နွစ္နုိင္ငံၾကားလူငယ္ဖလွယ္ေရးအားေပးရန္ၿဖစ္ၿပီး၊လူ
တစ္ဦးစီသည္တစ္သက္တြင္တစ္ၾကိမ္သာေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္ဟုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းၿပခဲ႔သည္၊လက္ရိွစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားသည္႔နုိင္ငံအမ်ားစုမွလူငယ္မ်ားေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ဖြင္႔ထား
သည္။တန္းတူညီမွ်မႈနွင္႔အၿပန္အလွန္ထိန္္းေက်ာင္းမႈအေၿခခံမူကိုအေၿခခံထား၍ဖြင္႔ထားသည္။
နယ္စပ္ဖြင္႔လွစ္ေရးဗ်ဴဟာကိုၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွအေလးေပးေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္၊ယင္းဌာနသည္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနအေၿပာင္းအလဲေပၚမူတည္၍ဖြင္႔လွစ္သည္႔မူဝါဒကိုအခ်ိန္မေရြးၿပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္၊;ထို႔အၿပင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအၿမန္ဆံုးၿပီးေၿမာက္ရန္၊တကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးကိုဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ရန္နွင္႔ၿပည္တြင္းအသိုက္အဝန္းလံုၿခံ ုေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္
ၿခင္း/ကြာရန္တင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ၿပည္သူမ်ားအားသတိေပးထားသည္။