အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရကူးကန္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား (C/10-5)

1.ဖြင္႔လွစ္သည္႔လုပ္ငန္း:ေရကူးကန္၊ေရငုပ္ကန္၊ေရကန္ထဲသို႔မဝင္မီေရေလာင္းသည္႔ေနရာ၊အဝတ္လဲခန္း၊ေရခ်ိဳးခန္း၊ေရကုထံုးေရကူးကန္(SPA ဧရိယာအပါအဝင္)၊ဂိမ္းကန္
(1)ေရကူးကန္၌လူဦးေရ 8စတုရန္းမီတာလွ်င္အမ်ားဆံုးလူ1ဦးၿဖစ္သည္။
(2)ေရကူးကန္၏ pH တန္ဖိုးကို 7.2-7.8 ၾကားတြင္ထိန္းသိမ္းထားသင္႔ၿပီးက်န္ရိွေသာကလိုရင္းကို 1.0-1.5ppm အတြင္းထိန္းသိမ္းသင္႔သည္။
(3)ေရေပၚဘုတ္ၿပား၊ေရကူးကိရိယာ၊ဆံပင္မႈတ္စက္ကိုသန္႔ရွင္းပိုးသတ္ၿပီးေနာက္မွေနာက္တစ္ ေယာက္အသံုးၿပ ုနိုင္သည္။

2. ဖြင္႔လွစ္ရန္တားၿမစ္သည္႔လုပ္ငန္း:ေပါင္းစည္းထားသည္႔အေဆာက္အအံုမ်ား (ေခၽြးေပါင္းအိမ္၊ ေရာင္ၿခည္ကင္ခန္း၊ေရေႏြးေငြ႔ခန္းစသည္တို႔) မဖြင္႔ပါ

3.ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား:
(1)အဝတ္လဲခန္းကိုသံုးစဥ္တစ္ခ်ိန္လံုးမတ္စ္ခ္တပ္ပါ။
(2)ေရကူူးကန္သုိ႔မဝင္မီ၊ကမ္းေပၚတက္ၿပီးေနာက္နွင္႔ေရခ်ိဳးခန္းမွထြက္ခြာသည္နွင္႔ခ်က္ခ်င္းမတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊မတ္စ္ခ္မတပ္ခင္အၿခားသူမ်ားနွင္႔အနည္းဆံုး2မီတာအကြာအေဝးရိွသင္႔ၿပီးအၿခားသူမ်ားနွင္႔ စကားေၿပာၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင္႔သည္။
(3)ေရခ်ိဳးခန္းအသံုးၿပ ုၿပီးေနာက္သန္႔ရွင္းပိုးသတ္ပါ၊ၾကားကာလမ်ားကိုအစားထိုးအသံုးၿပ ုပါ။