အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

​တစ္နိုင္ငံလံုးအဆင္႔3သတိေပးခ်က္ကို110ခုနွစ္6လ28ရက္ထိတုိးၿမွင္႔ၿခင္း

ဗဟုိကူးစက္ေရာဂါညႊန္ၾကားေရးစင္တာကကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈကိုတုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင္႔ တစ္နုိင္ငံလံုးေရာဂါသတိေပးခ်က္တတိယအဆင္႔ကို6လ28ရက္ထိတိုးၿမွင္႔သည္ဟုေၾကၿငာခဲ႔သည္၊တစ္နုိင္ငံလံုးမွၿပည္သူလူထုနွင္႔အစိုးရအေနၿဖင္႔အတူတကြရပ္ရြာလူထုကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္စဥ္ဆက္မၿပတ္ၾကိ ုးပမ္းအားထုတ္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္!သက္ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္သည္:
 
1.ၿပည္သူမ်ားအၿပင္ထြက္သည္႔အခါတိုင္းမတ္စ္ခ္ကိုတပ္ထားသင္႔သည္၊ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ႔ရိွသည္နွင္႔လမ္းညႊန္မႈမၿပ ုဘဲၿပစ္ဒဏ္ခ်မည္။
2.ေၾကၿငာခ်က္အၿပီးတြင္ပိတ္ထားသင္႔သည္႔အပန္းေၿဖေဖ်ာ္ေၿဖေရးေနရာမ်ားအားတင္း ၾကပ္စြာစံုးစမ္းစစ္ေဆးမည္ၿဖစ္ၿပီးဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊လုပ္ငန္း ခြင္တြင္းရိွအလုပ္သမားမ်ား၊စားသံုးသူမ်ားနွင္႔ပါဝင္သူမ်ားအားဥပေဒနွင္႔အညီသီးၿခားစီအ ၿပစ္ေပးမည္။
3.တစ္နုိင္ငံလံုးစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားပါဆယ္ယူေဆာင္ရန္၊စတိုးဆုိင္နွင္႔စူပါမား ကက္မ်ားလူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ရန္နွင္႔ၿပည္သူမ်ားတစ္ၾကိမ္လွ်င္ပိုမိုဝယ္ယူ၍ေလ်ာ႔သြားပါ။
4.မဂၤလာေဆာင္ဧည္႔ခံပြဲမၿပ ုလုပ္ပါနွင္႔၊အသုဘအခမ္းအနားမၿပ ုလုပ္ပါနွင္႔။
5.ဘာသာေရးစုရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလံုးဝဆိုင္းငံ႔ထားၿပီးဘာသာေရးဆိုင္ရာေနရာမ်ားကိုၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္ခြင္႔ယာယီပိတ္ထားရမည္။
6.အပန္းေၿဖေဖ်ာ္ေၿဖေရးေနရာမ်ား၊ၿပပြဲၿပိ ုင္ပြဲၾကည္႔ရႈသည္႔ေနရာမ်ားနွင္႔ပညာေရးေလ႔လာသည္႔ေနရာမ်ားပိတ္ထားရမည္။
7.အိမ္တြင္းလူ5ဦးအထက္၊အိမ္ၿပင္လူ10ဦးအထက္ပို၍လူစုေဝးမႈကိုရပ္နားရန္(အတူေန ထိုင္သူမ်ားမေရတြက္ပါ)နွင္႔လူမႈေရးဆိုင္ရာစုေဝးမႈမ်ားနွင္႔မလိုအပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈ၊လႈပ္ရွားမႈမ်ား(သုိ႔)စုေဝးမႈမ်ားအားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
8.ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုက်န္းမာေရးေစာင္႔ၾကည္႔ပါ၊ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွပါေဆးကုသမႈခံယူပါ။
9.စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားနွင္႔ၿပည္သူ႔ရံုးမ်ား(အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)သည္လူစုေဝးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ၊မတ္စ္ခ္တပ္ဆင္ပါ၊လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
10.အလုပ္ေနရာမ်ားနွင္႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္အသင္းအဖြဲ႔ဆက္လက္လည္ပတ္ေရးလမ္း ညႊန္ခ်က္၏ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင္႔အညီလုိက္နာသင္႔သည္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနွင္႔လုပ္ငန္းခြင္သန္႔ရွင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊ စီးပြားေရးအဆက္မၿပတ္တုံ႔ၿပန္ရန္အစီအမံမ်ားစတင္ပါ၊ေနရာခြဲ(သုိ႔)ေဝးလံေသာရံုးခန္းကဲ႔သုိ႔၊အလုပ္ခ်ိန္ေၿပာင္းလဲပါ။
11.အမ်ားၿပည္သူဆိုင္ရာဧရိယာမ်ားနွင္႔အမ်ားၿပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားကိုပိုးမႊား သန္႔ရွင္းရန္အားၿဖည္႔ပါ။
 
ညႊန္ၾကားေရးစင္တာေဖာ္ၿပခ်က္မွာ ေဆးရံုမ်ားနွင္႔ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပးသည္႔ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတြင္မၾကာေသးမီကေရာဂါကူးစက္မႈကိုတုန္႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွတစ္နိုင္ငံလံုးရိွေဆးရံုမ်ားကိုလူနာလာၾကည္႔ၿခင္းရပ္တန္႔ခဲ႔သည္(အထူးအေၿခအေန မ်ားမွအပ)၊ အတြင္းလူနာအတြက္အေဖာ္1ဦးကန္႔သတ္ထားသည္၊ တစ္နုိင္ငံလံုး အဆင္႔3 သတိေပးခ်က္ေလွ်ာ႔ခ်သည္ထိအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။ေရရွည္ေစာင္႔ေရွာက္မႈေပး သည္႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနၿဖင္႔ေနထိုင္သူမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ၿခင္းကိုဆုိင္းငံ႔ထားၿခင္းအၿပင္အထူးလိုအပ္ေသာအေၿခအေနမ်ားလည္းလိုအပ္သည္၊ေနထိုင္သူမ်ားထြက္ခြာရန္ခြင္႔ယူၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊ၿပီးေတာ႔ဝင္ေရာက္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္သည္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈအားၿဖည္႔ရန္ မလို အပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားဝင္ထြက္ၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ေန႔စဥ္ဝန္ထမ္း မ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈၿပ ုသူမ်ားနွင္႔လိုက္ပါလာသူမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္နွင္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ ၾကည္႔မႈကိုဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္နွင္႔ COVID-19 ထိေတြ႔မႈအႏၱရာယ္အေၿခ အေနကိုနားလည္ပါ။