အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္းက်န္းမာေရးအာမခံမရိွနုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားCOVID-19အတည္ၿပ ုကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္သီးၿခားထားကုသစရိတ္မ်ားကိုယ္တုိင္ေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ (C/12-3)

2023ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္းက်န္းမာေရးအာမခံမရိွနို္င္ငံသားမ

ဟုတ္သူမ်ား COVID-19 အတည္ၿပ ုကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္သီးၿခားထားကုသစရိတ္မ်ားကိုအတည္ၿပ ုလူနာမွေပးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲေရးဌာနမွေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္။


ဝင္ေရာက္လာသည္႔ခရီးသည္အေရအတြက္တည္ၿငိမ္တိုးတက္မႈကိုတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔2023ခုနွစ္1လ1ရက္မွစ၍(သီးၿခားထားမႈစတင္သည္႔ေန႔)မွအတည္ၿပ ုထားေသာ COVID-19လူနာ

မ်ားအားသီးၿခားခြဲထားကုသစရိတ္ေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းကိုခ်ိန္ညိွသြားပါမည္ဟုကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွေၿပာၾကားခဲ႔သည္:


2.အထက္ေဖာ္ၿပပါမွလြဲ၍အၿခားက်န္းမာေရးအာမခံမရိွနုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားသည္ထိုင္ဝမ္

တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္းအတည္ၿပ ုေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရိွပါကသီးၿခားထားကုသစရိတ္ေပးေခ်မႈကိုကိုယ္တိုင္က်ခံေစရမည္။


အတည္ၿပ ုလူနာမ်ားအားသီးၿခားခြဲထားကုသစရိတ္ေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအားတံု႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔က်န္းမာေရးအာမခံမရိွနိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အ

ၿမန္စစ္ေဆးအတည္ၿပ ုေရာဂါေတြ႔ရိွပါကဗီဒီယိုေရာဂါရွာေဖြကုသၿခင္းအသံုးၿပ ုနိုင္မည္မဟုတ္

ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေထာက္ၿပခဲ႔သည္၊ေဒသႏၱရအစိုးရတစ္ခုစီ၏က်န္းမာေရးဌာနမွသတ္မွတ္ထားေသာ「နုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားCOVID-19ကိုယ္ပိုင္ေပးေဆာင္ရေသာေဆးရံု/ခန္း」သို႔

သြားရန္လိုအပ္သည္ (အမည္စာရင္းကိုေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးနွင္႔ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာန၏ကမၻာလံုးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ရက္တြင္အပ္ဒိတ္လုပ္မည္ https://gov.tw/e2R )ကဲ႔သို႔ေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာကုသမႈမ်ားအတြက္ဆရာဝန္မွအကဲၿဖတ္အတည္ၿပ ုၿပီးေနာက္လက္ရိွ「အတည္ၿပ ုကုသမႈစည္းမ်ဥ္း」အရလူနာအားသီးၿခားထားကုသရန္အတြက္ေဆးရံုသို႔ပို႔

ေဆာင္မည္ၿဖစ္သည္၊(သို႔)က်န္းမာေရးဌာနမွဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းစင္ေရးဌာန (သို႔)ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဟိုတယ္(သို႔)က်န္းမာေရးဌာနကသတ္မွတ္ထားေသာ

အိမ္တြင္ကုသမႈဆိုင္ရာအေၿခအေနၿပည္႔မီသည္အထိက်န္းမာေရးဌာနကစီစဥ္ေပးမည္။သီးၿခားခြဲထားခ်ိန္အတြင္းအတည္ၿပ ုေဆးရံုတက္သီးၿခားခြဲထားကုသစရိတ္၊သီးၿခားခြဲထားကုသမႈခံယူသည္႔ေန႔နွင္႔COVID-19နွင္႔ဆက္စပ္ေသာၿပင္ပလူနာနွင္႔အေရးေပၚကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား(ထိုင္ဝမ္ခ်င္းကြမ္းနံပါတ္1အပါအဝင္)စရိတ္မ်ား၊အိမ္တြင္းေစာင္႔ေရွာက္မႈစရိတ္နွင္႔အၿခားလိုအပ္သည္႔ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ကိုအတည္ၿပ ုလူနာမွေပးေဆာင္ရမည္။


ေက်းဇူးၿပ ု၍သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား(နုိင္ငံၿခားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ပညာေရး

ဝန္ၾကီးဌာနစသည္ၿဖင္႔)မွက်န္းမာေရးအာမခံမရိွေသာနုိင္ငံၿခားသားမ်ား(ခရီးသြားမ်ား၊ကာလတိုလဲလွယ္ေက်ာင္းသားမ်ားစသည္တို႔အပါအဝင္)ကိုကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ညႊန္ၾကားေရးစင္တာမွထုတ္ၿပန္ထားသည္၊ထိုင္ဝမ္သို႔မဝင္ေရာက္မီေဆးဘက္ဆုိင္ရာအာမခံဝယ္ရန္အၾကံၿပ ုထားပါသည္၊ထိုင္ဝမ္တြင္ေနထိုင္စဥ္အတြင္းလက္ရိွကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလုိက္နာသင္႔သည္္၊အၿပင္သြားသည္႔အခါလက္သန္႔ေဆးရည္ယူဆာင္၍အခ်ိန္မေရြးလက္ကိုသန္႔ရွင္းပါ၊

အိမ္ၿပန္လာသည္႔အခါလက္သန္႔ရွင္းေရးကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္။အကယ္၍ဖ်ားနာၿခင္း၊အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာလကၡဏာမ်ား၊ဝမ္းေလွ်ာၿခင္း(သို႔)ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအနံ႔အရသာရိွပါက

မတ္စ္ခ္တပ္ဆင္၍တတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆးကုသမႈခံယူပါ၊ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးေဘးကင္းေစရန္အတြက္အမ်ားၿပည္သူသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မစီးရ၊အမ်ားသူငွာေနရာမ်ားသုိ႔မသြားရပါ။