အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးတတိယအၾကိမ္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ (C/12-3)

1.1~3 အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံၿခင္းလုပ္ငန္းကိုအရိွန္ၿမွင္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။:
(1)အမ်ိဳးအစား1ေဆးဘက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား(ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာအမ်ိဳးအစား):ခရိုင္အဆင္႔အထက္ေဆးရံုမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းသည္႔ေဆးရံုမွဝန္ထမ္းမ်ား
(2) အမ်ိဳးအစား 2 ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား(အထူးစီမံ ခ်က္ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း):ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ၿပည္သူ႔ေရးရာဌာန (ရပ္ကြက္လူၾကီးမ်ား၊အိမ္နီးခ်င္းမ်ား)၊ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဗ်ဴရို(သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႔)၊လူမႈေရးဗ်ဴရို(လူမႈေရးဝန္ထမ္း)၊ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဟိုတယ္ဝန္ထမ္း၊ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအငွားယာဥ္စသည္တို႔ 
(3) အမ်ိဳးအစား 3 တြင္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအႏၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာအလုပ္သမားမ်ားနွင္႔နိုင္ငံ ရပ္ၿခားသုိ႔တရားဝင္တာဝန္အရသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရသူမ်ား(အထူးစီမံခ်က္ဗဟိုကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း)

2.ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအေၿခအေနမ်ားနွင္႔ကိုက္ညီသူမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔ပူးေပါင္းသည္႔ေဆးရံု18ရံုသို႔သြားေရာက္၍ၿပင္ပလူနာတတိယအၾကိမ္ထပ္မံထိုးၿခင္းကိုလက္ခံပါ(လက္ရိွတြင္ Modena ကာကြယ္ေဆးအတြက္စီစဥ္ထားသမွ်):
(1)ေဆး2လံုးထိုးၿပီး
(2)5လၿခား

ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿခင္းအထူးလိုင္း:(02)2375-3782、(02)-2375-9800