အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔(ေနထိုင္)ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔ covid-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းစီမံကိန္း (C/1-4)

I အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ရည္ရြယ္သူ:ရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔(ေနထိုင္)ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူမ်ား(အက်ဥ္းသားမ်ားနွင္႔အမႈကိုကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူမ်ားအပါအဝင္၊အၿပစ္ေပးခံရမည္႔အစားေခၚေဆာင္သြားသူမ်ားနွင္႔စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူၿခင္းမၿပ ုရေသးသူမ်ား)
 
II  အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈနည္းလမ္း:
(1) အခေၾကးေငြမယူပါ(ၿပည္သူ႔ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္း)
(2) အေၾကာင္းမၾကားပါ(ကာကြယ္ေဆးကိုစီမံခန္႔ခြဲသည္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း သည္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနွင္႔ၿပစ္ဒဏ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ရဲ(သို႔)လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးစသည္႔ ၿပည္သူ႔လံုၿခံ ုေရးဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔အေၾကာင္းမၾကားပါ။)
(3) စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အေၿခခံအၿဖစ္မဟုတ္ပါ(လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္ကာကြယ္ ေဆးထိုးရန္အခ်က္အလက္၊စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အေၿခခံအၿဖစ္အသံုးမၿပ ုပါ။)
(4) ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွပါ(ဥပမာ-အမႈကိုကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူမ်ား၊ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးပထမအၾကိမ္ထိုးၿပီးနွစ္နုိင္ငံနိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား【ၿပန္လည္စတင္】သည္႔အခ်ိန္မွ6လအတြင္းနိုင္ငံတြင္းမွထြက္ခြာရန္၊ဝင္ေရာက္ခြင္႔ တားၿမစ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔【ခြင္႔ၿပ ုခ်က္မရိွ】ကာလ)။
九、 အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္႔ကာလ:110ခုနွစ္12လ3ရက္မွ111ခုနွစ္1လ31အထိ (ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးမူဝါဒ၏ၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈအရ)။
 
III အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတည္ေနရာ:
(1) ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားမွာအက်ဥ္းသားမ်ားၿဖစ္ၿပီးကာကြယ္ေဆးထိုး သည္႔ေနရာသည္ဤအၾကီးစားအက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ၿဖစ္သည္။
(2) ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ရည္ရြယ္သူမ်ားမွာအမႈကိုကိုယ္တိုင္လာေရာက္သူ၊အၿပစ္ေပး ခံရမည္႔အစားေခၚေဆာင္သြားသူမ်ား၊စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူၿခင္းမၿပ ုရေသးသူမ်ားၿဖစ္သည္။ခရိုင္မ်ား(ၿမိ ု႔မ်ား)တြင္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အတြက္အထူးၿပင္ပလူနာေဆးခန္း မ်ား(သုိ႔)အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ား(ဥပမာ-ဘာသာေရးေနရာမ်ား၊အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွပံ႔ပိုးေပးသည္႔ေနရာမ်ားစသည္တို႔)။ 
 
IV ပရိုမိုးရွင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား:
(1) အကယ္၍သင္သည္ေပ်ာက္ဆံုးေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သား(သို႔)အၿခားရက္လြန္ဆိုင္းငံ႔ေန ထိုင္သူမ်ားၿဖစ္ပါကထိုင္ေပကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္၊တရုတ္အစၥလာမ္အသင္း၊တရုတ္ၿပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံစဥ္ဆက္မၿပတ္ေသာလူထုဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးအသင္းကဲ႔သို႔ေသာအရပ္ ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံအၿမန္ဆက္သြယ္ရန္ကၽြန္ုပ္တို႔တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။အၿခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔တတ္နိုင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္၍ 「COVID-19ၿပည္သူ႔ ကာကြယ္ေဆးခ်ိန္းဆိုမႈမွတ္ပံုတင္ၿခင္း」ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္အေၾကာင္းၾကား လာ ေသာအခါတြင္သင္၏နုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ေနထိုင္ခြင္႔နွင္႔အၿခားလံုေလာက္ေသာစာရြက္ စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ားကိုစည္ပင္သာယာေရး၊ခရိုင္(ၿမိ ု႔)အလုိက္သတ္မွတ္ထား ေသာအထူးေဆးဘက္ဆိုင္ရာၿပင္ပလူနာေဆးခန္း(သို႔)အၿခားသတ္မွတ္ထားေသာေနရာ မ်ားတြင္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းသက္ေသၿပရန္ယူေဆာင္လာပါ။
(2) သင္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အတြက္မွတ္ပံုတင္ၿခင္းသည္စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးအၿပစ္ေပး ရန္မဟုတ္ပါ၊ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းသည္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနွင္႔ၿပစ္ဒဏ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ရဲ(သုိ႔)အၿခားၿပည္သူ႔လုံၿခံ ုေရးဌာနမ်ားထံအစီရင္ခံမည္မဟုတ္သည္႔ အၿပင္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအတြက္အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ရန္မလိုပါ။ 
(3) အကယ္၍သင္႔တြင္COVID-19ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ခ်ိန္းဆိုမႈနွင္႔မွတ္ ပံုတင္ၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္၍ေမးခြန္းမ်ားရိွပါကအလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန(သို႕)လူဝင္မႈၾကီး ၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန၏အထူးအဖြဲ႔မ်ားနွင္႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသို႔ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းနိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီး ဌာန၏ေနထိုင္သူသစ္ၿပ ုစုပ်ိဳးေထာင္ဖြံ႔ၿဖိ ုးမႈတိုးတက္ေရးဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ။:(ေအာက္ပါလင္႔ခ္အတိုင္း)