အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
No.ခေါင်းစဉ်ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္
101ယခုမွစ၍5လ28ရက္ထိတစ္နုိင္ငံလံုးကပ္ေရာဂါသတိေပးခ်က္ကိုအဆင္႔3 ထိၿမွင္႔တင္သည္။2021-05-26
102110ခုနွစ္5လ19ရက္00း00မွစ၍ကၽြန္ုပ္နုိင္ငံရဲ႔ေနထိုင္ခြင္႔မကိုင္ထားသည္႔နုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားနိုင္ငံထဲဝင္ေရာက္ၿခင္းနွင္႔ခရီးသည္မ်ားထိုင္ဝမ္၌ေလယာဥ္ေၿပာင္းၿခင္းကို ဆိုင္းငံ႔ထားမည္။2021-05-26
103COVID-19ေရာဂါကူးစက္မႈနွင္႔ေရာဂါပ်ံ႔နွံ႔မႈကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ေက်းဇူးၿပ ု၍အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္းပါ! 2021-05-21
104ထိုင္ေပၿမိ ု႔အၿမန္စစ္ေဆးေရးဌာန Q&A2021-05-19
105အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနသည္ Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈသမိုင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ (ဘာသာေပါင္းစံုတင္ဆက္မႈ )ကိုေၾကၿငာခဲ႔သည္။ 2021-05-17
106ကြပ္ကဲေရးစင္တာက ယခုမွစ၍6လ8ရက္ထိ၊ ကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈသတိေပးခ်က္ကို ဒုတိယအဆင္႔ထိၿမွင္႔တင္ၿပီးရပ္ရြာကာကြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကိုတင္းၾကပ္စြာေစာင္႔ေရွာက္မည္! 2021-05-17
107ထိုင္ဝမ္ေပါလွ်ံဳပူေဖာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင္႔လွစ္ၿခင္း၊ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေၿခခံ မူ5ခုနွင္႔ ကိုက္ညီရမည္ (c3/2)2021-03-27
108ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံု၊က်ံဳးရွင္း၊ရိန္အိုက္၊ေဟာ္ဖ်င္၊က်ံဳးေရွာက္၊ရန္မင္ေဆးရံုမ်ား သည္ COVID-19 အတြက္မတ္လ15ရက္(တနလၤာေန႔)မွစ၍ အေထြေထြကိုယ္တိုင္ေပး စစ္ေဆးခကို ယြမ္5000သို႔ေလွ်ာ႔ခ်သည္။ (c3/1)2021-03-27
10912လ1ရက္ 「ေဆာင္းဦး၊ေဆာင္းရာသီကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစီမံကိန္း」ကိုစတင္ ေဆာင္ရြက္မည္,ေက်းဇူးၿပ ု၍အမ်ားၿပည္သူနွင္႔ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ (11-1)2020-11-24
110 ဗဟုိကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ အေဆာက္အဦးသည္ၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားခိုင္မာဖို႔မ်က္နွာဖံုးမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ၿပန္လည္စတင္သည္။ (8-1)2020-08-05
111လူမႈအကြာအေဝးကိုထိန္းသိမ္းပါ(4-10)2020-04-27
112မွန္ကန္ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသန္႔ရွင္းေရးအတူတကြလုပ္ရမည္- ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (4-9)2020-04-20
113ပံုတစ္ပံုသည္သင္႔အားအထူးကူးစက္တတ္ေသာအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကိုသိရန္ေခၚ ေဆာင္သြားမည္-ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (ဝူဟန္႔အဆုတ္ေရာင္)(4-8)2020-04-20
114ထိုင္ေပၿမိ ုု႔အိမ္တြင္းသီးသန္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သည္႔တစ္ေန႔(4-7)2020-04-17
115ထိုင္ေပရိွကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ကိုလႈံ႔ေဆာ္ၿခင္း(4-6)2020-04-15
116ထိုင္ေပျမို့နယ္အစိုးရမွဧျပီလ၉ရက္မွစျပီးသတ္မွတ္ခ်က္ျမွင့္တင္ကာ၄ထပ္အထက္ပိုင္းကိုတက္ခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္သည္။(4-5)2020-04-13
117မတ္စ္ကိုေလွ်ာက္စြန့္ပစ္ပါကဒဏ္ေငြ3600မွအမ်ားဆံုး6000ထိေဆာင္၇မည္။ (4-4)2020-04-13
118အပူခ်ိန္တိုင္းတာၿပီးမ်က္နွာဖံုးကိုဝတ္ဆင္ပါ!(4-3)2020-04-10
119ထိုင္ေပအစိုးရဌာနေအာက္္ရိွဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသည္4လ9ရက္မွစ၍အစိုးရရံုးသုိ႔ဝင္ေရာက္ေသာအခါၿပည္သူမ်ားမ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ရန္ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအားၿဖည္႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္။(4-2)2020-04-09
120အမ်ားၿပည္သူသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္မ်က္နွာဖံုးမ်ားမၿဖစ္မေနဝတ္ဆင္ရန္၊ နားမေထာင္သူမ်ားယြမ္3000မွ15000ထိဒဏ္ေငြေပးရမည္။!(4-1)2020-04-09