အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔၂၀၁၅ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုလႈပ္ရွားမႈ/မိဘကေလးစာဖတ္ၿခင္းၿပိ ုင္ပြဲ


1.● စစ္လင္ေဒသ/က်န္းက်ဲေဟာင္၊ က်န္းက်စ္ဖ်င္၊ ရံုရန္- ကြဲၿပားၿခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစားအစာ
2.●တထုန္ေဒသ/ ရြမ္စစ္ဖန္ဟြား- ေမေမရဲ႔အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ပံုၿပင္မ်ား
3. ●ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမိသားစုပံုၿပင္- တအမ္းေဒသ၊ ရံုယိ၊ ခ်ိန္မင္ရန္
4. ●က်ံဳးစန္းေဒသ/လင္မုန္႔န၊ လွ်ံဳဟြာစိမ္႔ - အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေန႔
5. ●ေန႔ဟူေဒသ/လြီရင္႔ရွီ - က်ြနု္ပ္၏ပထမဦးဆံုးအေတြ႔အၾကံ ုအရသာအစားအစာ
6. ●ဝိန္ဆန္းေဒသ/လွ်ံဳခ်ြမ္စိန္႔၊ အန္းစစ္နင္- စာဖတ္ၿခင္း
7. ●ေပထိုေဒသ- ေပထို.က်ြန္ုပ္၏အိမ္
8. ●စုန္းစန္းေဒသ/ဝမ္က်ဲယြီ၊ ဝမ္ရွီလင္ - က်ြန္ုပ္၏အိမ္ ထိုင္ဝမ္၌ရိွသည္။
9. ●ရွင္႔ယိေဒသ/ က်ံဳးဟုန္ရွာ - ထိုင္ဝမ္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ လူသားခ်ုင္းစာနာစိတ္
10. ●နန္ကန္ေဒသ/လွ်ံဳက်စ္ယြီ - ေဝလံေသာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ
11. ●ဝမ္႔ဟြာေဒသ/ ကြမ္းရႊဲခ်င္ - ထိုင္ဝမ္---ငါတို႔၏အိမ္ရာသစ္