အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

《မီခ်ီလင္လမ္းညႊန္》သည္ထုိင္ဝမ္တြင္အကဲၿဖတ္ၿခင္း၏ေၿခာက္နွစ္ေၿမာက္နွစ္တြင္ဝင္ ေရာက္လာခဲ႔သည္၊ေရြးခ်ယ္ထားေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ဟင္းမ်ိဳးစုံရိွၿပီးထိုင္ေပသည္အရသာအၿပည္႔ရိွေသာဆြဲေဆာင္မႈရိွေသာၿမိ ု႔ၿဖစ္ေၾကာင္းလူပိုသိေစခဲ႔သည္။အစားအ ေသာက္ေဝဖန္ေရးဆရာဟန္လွ်န္ယိသည္ထိုင္ေပ၏သြားလာေရးအဆင္ေၿပၿပီးမတူကြဲၿပား ေသာအစားအစာမ်ားသည္ၿပည္သူမ်ားကိုေနရာတိုင္းတြင္အသစ္အဆန္းမ်ားကိုၿမည္းစမ္း ၾကည္႔ရန္အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးသည္ဟုယံုၾကည္သည္၊မီခ်ီလင္ဟင္းလ်ာမ်ားမွယူေဆာင္ လာသည္႔နုိင္ငံတကာရႈေထာင္႔သည္နုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားကိုလာေရာက္ၿမည္းစမ္းရန္ဆြဲေဆာင္ရံုသာမကထိုင္ဝမ္ၿပည္သူမ်ား「စားစားၾကည္႔」၏စူးစမ္းလိုစိတ္ကိုလည္းနိႈးဆြေပးနုိင္ သည္ဟုသူမကေၿပာသည္။

 

ယခုနွစ္ၾကယ္ပြင္႔မ်ားရရိွသည္႔စားေသာက္ဆိုင္44ဆိုင္အနက္ထိုင္ေပရိွစားေသာက္ဆိုင္35ဆိုင္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၿပီးအၿခားစားေသာက္ဆိုင္5ဆိုင္ကိုမီခ်ီလင္ၾကယ္ပြင္႔စိမ္းခ်ီးၿမွင္႔ခဲ႔သည္;၎တို႔အနက္ၾကယ္သံုးပြင္႔ဂုဏ္ၿပ ုဆုကိုေၿခာက္ၾကိမ္ဆက္တိုက္ရရိွခဲ႔သည္႔「ရီကုန္း」သည္ဆက္လက္သရုပ္ၿပခဲ႔သည္႔အရသာရိွေသာကန္တံုဟင္းလ်ာမ်ားကနုိင္ငံတကာမွစားသံုးသူမ်ားသည္ထိုင္ေပအစားအစာကိုဘယ္ေတာ႔မွေမ႔လိမ္႔မည္မဟုတ္ေပ; ကမာၻ႔ပထမ ဆံုးၾကယ္သံုးပြင္႔ထိုင္ဝမ္စားေသာက္ဆိုင္「Taïrroir態芮」တြင္စားဖိုမႈးသည္အဆင္႔အၿမင္႔ ဆံုးထိုင္ဝမ္အရသာကိုဖန္တီးရန္ရိုးရာအစားအစာမ်ားကိုဆန္းသစ္တီထြင္သည္။ထိုင္ဝမ္ ဟင္းလ်ာမ်ားကိုပထမဆံုးအၾကိမ္မီခ်ီလင္ၾကယ္သံုးပြင္႔ခ်ီးၿမွင္႔ၿခင္းနွင္႔ပတ္သက္၍အစားအ ေသာက္အကဲၿဖတ္မႈသည္ၿပင္သစ္မွအစၿပ ုသည္ဟုဟန္လွ်န္ယိမွေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္၊နုိုင္ငံ ၿခားသားမ်ား၏အကဲၿဖတ္မႈစံနႈန္းအရထိုင္ဝမ္အစားအစာကိုၾကယ္သံုးပြင္႔အထိတိုးၿမွင္႔နိုင္ သည္၊ထိုင္ဝမ္၏အစားအေသာက္ယဥ္ေက်းမႈသည္ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ကြဲၿပားၿပီးအနုပညာအဆင္႔သို႔တိုးတက္လာသည္။

 

《မီခ်ီလင္လမ္းညႊန္》သည္ပါဝင္ပစၥည္းအရည္အေသြး၊စားဖိုမႈးခ်က္ၿပ ုတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ၊အရ သာေပါင္းစပ္ညိွနိႈင္းမႈ၊စားဖိုမႈး၏ထူးၿခားမႈႏွင္႔အစားအေသာက္ဆိုင္ရာစံနႈန္းမ်ား၏ညီညြတ္မႈတို႔ကိုရႈေထာင္႔ငါးခုမွအကဲၿဖတ္ပါသည္၊၎သည္နုိင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ၿပ ုေလးစားခံရ ေသာတသမတ္တည္းၿဖစ္ၿပီးတိက်ေသာအကဲၿဖတ္သည္႔စနစ္ၿဖစ္သည္။မီခ်ီလင္စာရင္း သည္ထိုင္ဝမ္၏ေကာင္းမြန္ေသာစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုနုိင္ငံတကာစင္ၿမင္႔နွင္႔ကမာၻလံုးဆိုင္ရာၿပိ ုင္ဆိုင္မႈဆီသို႔ယူေဆာင္လာခဲ႔သည္၊၎သည္ထိုင္ဝမ္သို႔နုိင္ငံၿခားစားဖိုမႈးမ်ားစြာကိုဆြဲေဆာင္ကာအစားအေသာက္ဆိုင္ရာစြမ္းအင္နွင္႔ၿပည္တြင္းစားဖိုမႈးမ်ား၏အခ်က္အ ၿပ ုတ္စြမ္းရည္ကိုၿမွင္႔တင္ေပးခဲ႔သည္။ဟန္လွ်န္ယိက「မီခ်ီလင္အကဲၿဖတ္နည္းကိုသိတဲ႔အ ၿပင္ဟင္းပြဲေတြရဲ႔ေနာက္ကြယ္ကယဥ္ေက်းမႈသမိုင္း၊လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပါဝင္ပစၥည္းေရြးခ်ယ္ရတဲ႔အေၾကာင္းရင္းေတြသည္အစားအေသာက္ခ်စ္ၿမတ္နိုးသူေတြအတြက္လည္းထပ္တူထပ္မွ်အေရးၾကီးပါသည္။အမ်ိဳးသားၿပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ကမီခ်ီလင္အကဲၿဖတ္မႈရလဒ္ကိုေဒသ တြင္းထင္ၿမင္ယူဆခ်က္ထက္ပိုၿမင္႔မားသည္ဟုမွတ္ယူရန္မလိုအပ္ေသာ္လည္းနုိင္ငံၿခားကအကဲၿဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ထိုင္ဝမ္အစားအစာကိုအစားအစာဖလွယ္သည္႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအၿဖစ္ရႈၿမင္နုိ္င္သည္။」

 

ထုိ႔ေၾကာင္႔ေခတ္ၿပိ ုင္ခ်က္ၿပ ုတ္နည္းမ်ားၿဖင္႔ထိုင္ဝမ္အစားအစာကိုဂုဏ္ၿပ ုၿခင္းၿဖစ္ေစ(သို႔)ဆန္းသစ္ေသာထူးထူးၿခားၿခားဟင္းလ်ာမ်ားၿဖစ္ေစထိုင္ေပ၏မတူကြဲၿပားေသာအစားအ ေသာက္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုထိေတြ႔မႈေၾကာင္႔ဖန္တီးထားေသာအသြင္အၿပင္သည္ေက်ာင္း ေပါင္းတစ္ရာ၊ပန္းေပါင္းတစ္ရာပြင္႔ေနသည္႔ၿမင္ကြင္းကိုဖန္တီးေပးခဲ႔သည္။「L’ATELIER de Joël Robuchon」、「logy」、「RAW」、「ေဝါသာနီစီေမာ႔ဖန္渥達尼斯磨坊」နွင္႔ အသစ္ထပ္ထည္႔ထားေသာ「မူတန္း」စသည္႔ၿပင္သစ္၊စပိန္၊ဂ်ပန္ဟင္းလ်ာစားေသာက္ဆိုင္ မ်ားအပါအဝင္ယခုနွစ္ထုတ္《မီခ်ီလင္လမ္းညႊန္》တြင္နိုင္ငံစံုအစားအစာမ်ားသည္ၾကယ္ နွစ္ပြင္႔ကိုလည္းရရိွခဲ႔ပါသည္။

 

မၾကာေသးမီနွစ္မ်ားအတြင္း《ထိုင္ဝမ္မီခ်ီလင္လမ္းညႊန္》ကိုေလ႔လာၾကည္႔ပါကအီတလီစား ေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္နုိင္ငံၿခားအစားအစာမ်ားၾကားတြင္ၾကယ္ပြင္႔မ်ားရရိွရန္နည္းပါး ေၾကာင္းေတြ႔ရိွနုိင္သည္၊ဟန္လွ်န္ယိက၎၏ထင္ၿမင္ခ်က္ကိုထုတ္ေဖာ္ေၿပာၾကားခဲ႔သည္:「ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ၿပင္သစ္နဲ႔အီတလီအစားအစာေတြက『ေကာင္းမြန္ေသာစား ေသာက္ဆိုင္မ်ား』၏စံနႈန္းမ်ားမတူပါ၊မီခ်ီလင္သည္ၿပင္သစ္စံနႈန္းၿဖစ္သည္၊အကဲၿဖတ္ၿခင္း လမ္းညႊန္တြင္က႑ငါးခုရိွသည္၊အကဲၿဖတ္စဥ္အတြင္းလွ်ိဳ႔ဝွက္ဧည္႔သည္မ်ားကိုဤစံနႈန္း မ်ားအတိုင္းအကဲၿဖတ္ရန္နွင္႔စမ္းသပ္ရန္ေတာင္းဆိုနုိင္ပါသည္။」ယခုနွစ္မီခ်ီလင္ၾကယ္ပြင္႔ အသစ္ခ်ီးၿမွင္႔သည္႔「INITA」သည္ဂ်ပန္-အီတလီေပါင္းစပ္ထားေသာအီတလီစားေသာက္ ဆိုင္ၿဖစ္သည္၊အဆိုပါဟင္းလ်ာသည္ဂ်ပန္၊အီတလီနွင္႔ထုိင္ဝမ္အစားအစာမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုနားလည္မႈနွင္႔ဂရုစိုက္မႈကိုၿပသထားၿပီးအကဲၿဖတ္မ်ားကပိုေထာက္ခံနုိင္သည္။

 

ထိုင္ဝမ္ရိွအသက္30မွ40နွစ္အရြယ္အုပ္စုသည္ေခတ္မီၿပီးလက္ရာေၿမာက္ေသာစား ေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုအဓိကစားသံုးသူၿဖစ္ေၾကာင္းဟန္လွ်န္ယိမွေလ႔လာေတြ႔ရိွခဲ႔သည္၊သူတို႔သည္ကမာၻအနွံ႔နွင္႔နုိင္ငံရပ္ၿခားခရီးသြားသည္႔ေခတ္တြင္ၾကီးၿပင္းလာၾကသည္၊နုိင္ငံအသီးသီးသုိ႔ခရီးသြားၿခင္းနွင္႔အစားအေသာက္မ်ားၿမည္းစမ္းၿခင္းအေတြ႔အၾကံ ုမ်ားမွတဆင္႔ထိုင္ ဝမ္အစားအစာကိုပိုမိုထူၿခားဆန္းၿပားလာေစရန္သြယ္ဝိုက္အားေပးကာထိုင္ဝမ္ဓေလ႔ထံုး တမ္းမ်ားနွင္႔အရသာမ်ားကိုေခတ္ဆန္ေသာအရသာသစ္မ်ားအၿဖစ္ေပါင္းစပ္ထားသည္။

 

မီခ်ီလင္ၿပန္လည္သံုးသပ္မႈတြင္ၾကယ္ပြင္႔မ်ားရရိွၿခင္းသည္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္နွင္႔လူငယ္စားဖိုမႈးမ်ားစြာတို႔၏ပန္းတိုင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းၿပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ကိုယ္တိုင္ကပထမဦးဆံုးအၾကိမ္စားေသာက္သူမ်ားအတြက္သေဘာက်နွစ္သက္ေစရန္လမ္းညႊန္ေပးပါသည္၊သို႔ေသာ္လည္းဟန္လွ်န္ယိက「မီခ်ီလင္သည္အစားအေသာက္ကိုအကဲၿဖတ္ရန္အတြက္စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခုသာၿဖစ္သည္၊မတူကြဲၿပားေသာအစားအစာပံုစံမ်ားနွင္႔ၾကြယ္ဝ ေသာတန္ဖိုးမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားရန္နွင္႔အကဲၿဖတ္မႈစံနႈန္းမ်ားရိုးရွင္းမႈကိုေရွာင္ရွားရန္တို႔သည္အေရးၾကီးသည္။」ဟုသတိေပးခဲ႔သည္၊သာမန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားနွင္႔ေကာင္းမြန္ ေသာစားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္စားေသာက္ၿခင္းကဲ႔သို႔လူတိုင္းတြင္၎တို႔၏ကိုယ္ပုိင္စီရင္ ခ်က္စံနႈန္းမ်ားရိွနုိင္သည္ဟုသူမကဆိုသည္၊ဟန္လွ်န္ယိကFine Diningသည္ေစ႔စပ္ေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ၿဖစ္ၿပီးမွင္ၿဖန္းပန္းခ်ီသည္ပါးစပ္ၿဖင္႔ေဖာက္ထြင္းခံရေသာအမ်ိဳးသားေရးအရသာတစ္ခုၿဖစ္သည္၊မွင္ၿဖန္းသည္႔အနုပညာဖန္တီးမႈၿဖစ္ၿပီးစုတ္တံလက္ရာသည္ ေကာင္းမြန္ေသာစုတ္တံ၏လွပမႈရိွသည္၊သူ႔အတြက္ပိုအေရးၾကီးတာကခ်က္ၿပ ုတ္ရာမွာ လတ္ဆတ္တဲ႔၊ေဒသထြက္ပစၥည္းေတြကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ဖို႔နဲ႔အရသာရိွတဲ႔အစားအစာေတြကိုခံစားရင္းအစားအေသာက္ရဲ႔ေရရွည္တည္တံ႔မႈကိုအာရံုစိုက္ဖို႔ပါ။

 

 

 

အရင္းအၿမစ္:ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရို