အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ဘတ္ဂ်က္စီမံကိန္းအဆိုၿပ ုခ်က္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း


ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန 2016 ခု 7လ 22 ရက္တြင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ဘတ္ဂ်က္စီိမံကိန္း အဆိုၿပ ုခ်က္ ညီလာခံ ၌ :「ေဒသတြင္း သင္ယူမႈနွင္႔ တိုးတက္ေရး」、「ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္သစ္၏ ပညာေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲၿခင္း」နွင္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား လုပ္ပိုင္ခြင္႔၊ အလုပ္အကိုင္ သရီးအင္ဝမ္း」အဆိုၿပ ုခ်က္၃ရပ္ မဲေပး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
9လ 9ရက္ တြင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိုင္ငံသားကိုယ္စားၿပ ုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ လူမႈေရးရာဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဌာနႏွင္႔ က်န္းမာေရးဌာနစသည္႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ အၾကံၿပ ုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။
က်င္းပကာလ:10/20-11/3