အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ဝန္ေဆာင္မႈရည္ရြယ္သူ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွနိုင္ငံၿခားေရႊ႔ေၿပာင္းအလုပ္သမားမ်ား 
ေလွ်ာက္ထားနည္း:ဤေဆးရံု၏ၿပင္ပလူနာဌာနတြင္စာရင္းေပးသြင္းပါ(စကား ၿပန္လုပ္အားေပးအတြက္ရက္ခ်ိန္းယူရန္ (02)2555-3000 လိုင္းခြဲ 2178)

လိုအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္:
(1)က်န္းမာေရးအာမခံအေၿခအေနအရကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေပးေဆာင္မည္။
(2)ေငြေၾကးအခက္အခဲရိွသူမ်ား,ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္ေဆးရံုမွအကူအညီေပးနိုင္သည္,ေက်းဇူးၿပ ု၍ေဆးရံုလူမႈေရးဌာနသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အဆင္႔တိုင္းရိွေအဂ်င္စီမ်ား(သို႔)အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွညႊန္ေပးလိုပါက၊ေက်းဇူးၿပ ု၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာ္က်န္းမာေရးၿမွင္႔တင္ေရးနွင္႔ထိန္းသိမ္းမႈစင္တာသီးသန္႔လိုင္း:(02)2555-3000 လိုင္းခြဲ 2252