အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေပထိုခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား လက္စပ္ခ်ဳပ္ပညာသင္တန္းဆင္းပ

ေပထိုခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား လက္စပ္ခ်ဳပ္ပညာသင္တန္းဆင္းပ
သင္တန္းခ်ိန္္စုစုေပါင္း၃၉နာရီကို ဝမ္လေမနွင္႔ ခ်ိန္္ခ်ံုးဖ်င္တို႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ စပ္ခ်ဳပ္၆မ်ိဳးကို ၿပီးစီးခဲ႔သည္။ သင္တန္းသားမ်ား အေၿခခံအပ္ခ်ဳပ္၊ ဇစ္၊ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာေလ႔က်င္႔မႈမ်ားထိ ေလ႔က်င္႔ခဲ႔သည္။
၂၀၁၆ခု၊ ၅လ၊ ၁၉ရက္ သင္တန္းဆင္းပဲြကို ၂၅ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ၂၄ဦးသင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ရရိွသည္။ ၁၂ဦးသည္ သင္တန္းရက္မွန္နွင္႔ သင္ယူမႈဆုမ်ား ရရိွပါသည္။

၁။ ကိုယ္တိုင္လုပ္ အိတ္နီ

၂။ကိုယ္တိုင္လုပ္ ေကာက္ညွင္းထုပ

၃။ကိုယ္တိုင္လုပ္ အစားအေသာက္သံုးကိရိယာအိတ္

၄။ကိုယ္တိုင္လုပ္ အေၾကြအိတ

၅။စပ္ခ်ုပ္သည္႔ေနရာနွင္႔ခ်ည္သားမ်ား မီးပူအသံုးခ်

၆။ကိုယ္တိုင္လုပ္ အလွၿပင္အိတ

၆။ကိုယ္တိုင္လုပ္ အလွၿပင္အိတ

၈။ခ်ိန္ခ်ဳးက်န္ က သင္တန္းဆင္လက္မွတ္နွင္႔ သင္တန္းဆင္းအခမ္းအနား ခ်ီးၿမွင္႔

၉။စုေပါင္းဓါတ္ပံု