အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ၂၀၁၆ေႏြရာသီ ဗီယက္နမ္ဘာသာ သင္တန္း

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ၂၀၁၆ေႏြရာသီ ဗီယက္နမ္ဘာသာ သင္တန္း
7/6-8/17 ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာေန႔တုိင္း နန္ကန္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမတြင္ ကေလး၂၀ဦး တက္ေရာက္သည္။

ခ်ိန္ဟြမ္ဖုန္႔ဆရာမွ အေၿခခံ အသံထြက္မွစတင္ၿပီး ကဗ်ာ၊ လက္ေတြ႔အသံုးခ် လြယ္ကူစြာ ဘာသာစကားသင္ယူရန္နွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈုကို ခံစားနုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ သင္တန္း ဆင္းပြဲတြင္ ဖန္းဖန္းဆရာမွဦးေဆာင္၍ ဗီယက္နမ္သီခ်င္းကို အားလံုးသီဆိုၾကသည္။ ခ်ိန္ရိေဆြဆရာမွ ဗီယက္နမ္အစားအစာ အေတြ႔အၾကံ ုကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။
အစိုးရမွ အနာဂတ္တြင္လည္း ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားမိခင္ဘာသာယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ ဘာသာ စကားကို ကေလးမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စြာသင္ယူနုိင္ရန္ ဆက္လက္ၿမွင္႔တင္သြားပါမည္။၁။ခ်ိန္ဟြမ္ဖုန္႔ ဆရာ


၂။ဖန္းဖန္းဆရာမွ အကၡရာသင္ၾကားေလ႔က်င္ေပးၿခင္း


၃။ခ်ိန္ရိေဆြဆရာမွ ဗီယက္နမ္ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ အစားအစာ မိတ္ဆက္ေပးၿခင္း

၄။ဗီယက္နမ္ကဗ်ာ သရုပ္ေဖာ္

၅။ဗီယက္နမ္အစားအစာ

၆။ေအာင္ၿမင္မႈ ၿပပြဲ

၇။စုေပါင္းဓါတ္ပံု