အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ေရရွည္တည္တံ႔ခိုင္ၿမဲမႈကိုလက္ေတြ႔က်င္႔သံုးလိုပါကတစ္ေန႔လွ်င္အစာသံုး နပ္အတြက္လိုအပ္သည္႔အရာၿဖင္႔စတင္ပါ၊ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားၿပားလာသည္။ထိုင္ေပရိွကုန္သည္အခ်ိဳ႔သည္အစားအစာနွင္႔အေဖ်ာ္ယမကာစားသံုးသူေဈးကြက္တြင္「ေရရွည္တည္တံ႔မႈ ကိုစမ္းသပ္ၿခင္း」အတြက္ေနရာတစ္ခုၿဖစ္လာရံုသာမကလူမ်ား၏ဘဝတြင္ 「ေရရွည္တည္ တံ႔မႈကိုလက္ေတြ႔က်င္႔သံုးရန္」လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုၿဖစ္လာသည္႔ပလတ္စတစ္ကင္းစင္သည္႔ ထုပ္ပိုးေရာင္းခ်မႈလႈပ္ရွားမႈကိုစတင္ခဲ႔သည္၊အမ်ားသူငွာစားသံုးမႈတုိင္းကိုအသံုးၿပ ုခြင္႔၊ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔အနာဂတ္ဘဝအတြက္မဲေပးပါ။


ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေသာထုပ္ပိုးမႈမွေရရွည္တည္တံ႔ေသာစားသံုးၿခင္းကိုေလ႔က်င္႔ပါ။


「စန္းစစ္ေနထိုင္မႈစမ္းသပ္ခန္း」သုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းၿခင္းၿဖင္႔သဘာဝေတာအုပ္ထဲသို႔ဝင္ ေရာက္သလိုခံစားရေစသည္႔ထင္းရႈးပင္မ်ား၏ရနံ႔မ်ားၿဖင္႔ၾကိ ဆိုမည္ၿဖစ္ပါသည္။「ပလတ္ စတစ္ကင္းစင္ထုပ္ပိုးမႈ」သည္ဤဆုိင္ၾကီးတြင္ပုလင္းမ်ားနွင္႔အိုးမ်ားကိုထင္းရႈးစင္ေပၚ တြင္ၿမင္ေတြ႔ရၿပီးအခ်ိဳ႔ေသာပဲမ်ား၊အေစ႔အဆန္မ်ား၊ေခါက္ဆြဲမ်ား၊ဟင္းခ်က္ဆီနွင္႔အၿခားအစားအစာနွင္႔ပတ္သက္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားရိွေနပါသည္၊စားသံုးသူမ်ားကဝယ္ယူလိုပါက ကိုယ္ပိုင္ထည္႔စရာယူေဆာင္လာရန္လိုအပ္သည္(သုိ႔)ဆိုင္တြင္အခမဲ႔ေပးထားသည္႔ၿပန္ လည္အသံုးၿပ ုထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ားနွင္႔ဖန္အိုးမ်ားကိုအသံုးၿပ ုနိုင္ၿပီးလုိအပ္သည္႔အေလးခ်ိန္ အတိုင္းဝယ္ယူနုိင္သည္။


ပလတ္စတစ္ကင္းစင္တဲ႔ထုပ္ပိုးမႈစတိုးဆိုင္ကိုတည္ေထာင္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းကိုေၿပာတဲ႔အခါတည္ေထာင္သူဝူစစ္ရူက「လူေတြကေရရွည္တည္တံ႔မႈအေၾကာင္းေၿပာေနၾကေပမယ္႔ လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ေနရာရွာမေတြ႔ဘူး」လို႔ဆိုပါတယ္၊နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဒီဇုိင္းဆြဲကာလက္ရိွအ ေၿခအေနတြင္ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရးလိႈင္းတြင္အစားအစာ၏မူလအစနွင္႔ထုတ္လုပ္မႈၿဖစ္စဥ္ကိုအလိုလိုအာရံုစိုတ္ကာအစားအစာနွင္႔ဘဝၾကားဆက္ႏြယ္မႈကိုဂရုၿပ ုေသာလူတစ္စုရိွေနေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။စန္းစစ္သို႕လာေရာက္ေသာစားသံုးသူအခ်ိဳ႔သည္ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေသာထုပ္ပိုးမႈကိုရိုးရိုးရွင္းရွင္းစမ္းၾကည္႔ခ်င္ၾကၿပီးအခ်ိဳ႔မွာ၎ကိုစမ္းသံုးၿပီးေနာက္ပံုမွန္ေဖာက္သည္မ်ားပင္ၿဖစ္လာေၾကာင္းေလ႔လာေတြ႔ရိွခဲ႔သည္။


ဝူစစ္ရူသည္အစားအစာသည္၎၏မူလအစမွထုပ္ပိုးမႈအထိေအာ္ဂဲနစ္တစ္မ်ိဳးၿဖစ္ေၾကာင္းခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာခဲ႔သည္၊လုပ္ငန္းစဥ္၏ေထာက္ပံ႔မႈနွင္႔ဝယ္လိုအားနွစ္ဖက္စလံုးသည္ေရရွည္တည္တံ႔ေသာစားေသာက္မႈအေလ႔အက်င္႔၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းၿဖစ္သည္၊လက္ရိွပလတ္စ တစ္ကင္းစင္ေသာထုပ္ပိုးမႈလုပ္ငန္းပံုစံစမ္းသပ္ေနေသာ္လည္းေဈးကြက္၏ေထာက္ပံ႔ေရးကြင္းဆက္သည္စားသံုးသူမ်ားအားေရရွည္တည္တံ႔ေသာစားေသာက္မႈပံုစံကိုလက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အခြင္႔အလမ္းမ်ားေပးနုိင္ပါကေရရွည္တည္တံ႔ေသာလူေနမႈဘဝကိုၿမွင္႔တင္ ရာတြင္အေထာက္အကူၿဖစ္ေစမည္။


ဝယ္ယူမႈမူဝါဒသစ္သည္ဘဝအေတြးအေခၚကိုတြန္းအားေပးသည္


ဝူစစ္ရူသည္စဥ္ဆက္မၿပတ္စားေသာက္လုပ္ငန္းစဥ္သည္လူေနမႈဘဝအရည္အေသြးကိုအ မွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္နည္းလမ္းတစ္ခုၿဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္ပါသည္၊ဆုိင္ကို「三時စန္းစစ္」ဟုအမည္ေပးရၿခင္းလည္းၿဖစ္သည္၊မနက္စာ၊ေန႔လည္စာနွင္႔ညစာတို႔ကိုကိုယ္စားၿပ ု၍စန္းစစ္သည္တစ္ေန႔လွ်င္သံုးနပ္စားရမည္ၿဖစ္ၿပီးေရရွည္တည္တံ႔ေသာအစားအေသာက္ကိုေလ႔က်င္႔ၿခင္း၏အစမွတ္အၿဖစ္မွတ္ယူနုိင္သည္။အကယ္၍လူတိုင္းသည္ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ ေသာထုပ္ပိုးမႈၿဖင္႔တစ္ေန႔လွ်င္လိုအပ္ေသာအစာသံုးနပ္ပမာဏကိုဝယ္ယူနုိင္ၿပီးေရရွည္ တည္တံ႔ေသာစားသံုးမႈကိုရရိွေစမည္ဆိုပါကတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းတိုးပြားလာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္သိသိသာသာၿဖစ္လာမည္ၿဖစ္သည္။


ဝူစစ္ရူကသင္႔ကိုယ္ပိုင္စားေသာက္မႈအေလ႔အထကိုဆန္းစစ္ၾကည္႔ၿခင္းၿဖင္႔သင္ခ်က္ၿပ ုတ္သည္႔အစားအစာပမာဏကိုထိန္းခ်ဳပ္ရံုသာမကအစားအစာၿဖ ုန္းတီးမႈမ်ားကိုပါေရွာင္ရွား နုိင္ေစပါသည္၊သင္ကိုယ္တိုင္ခ်က္ၿပ ုတ္သည္႔အခါက်န္းမာေရးနွင္႔ညီညႊတ္ေသာပါဝင္ ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ခ်က္ၿပ ုတ္နည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္နုိင္ၿပီးသင္႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုေရြးခ်ယ္နုိင္ၿပီးေကာင္းမြန္ေသာေနထုိင္မႈအေလ႔အထကိုတၿဖည္းၿဖည္းတည္ေဆာက္ပါ၊ထို႔အၿပင္စန္းစစ္မွပံ႔ပိုးေပးေသာအစားအေသာက္နွင္႔အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္ကုန္အားလံုးကို ေဒသႏ ၱရနွင္႔ရာသီအလိုက္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔ပူးေပါင္း၍ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရိွသည္၊အမ်ားသူငွာေဖာ္ေရြေသာစိုက္ပ်ိဳးေရးပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကိုၿမွင္႔တင္ေပးၿခင္းအၿပင္ကာဗြန္ေေလွ်ာ႔ခ် ရန္နွင္႔အလြန္အကၽြံထုပ္ပိုးၿခင္းကိုလည္းကူညီေပးပါသည္၊ေဈးကြက္ထဲသို႔ေရရွည္တည္တံ႔ ေသာအၿပ ုသေဘာေဆာင္သည္႔လည္ပတ္မႈကိုလက္ေတြ႔မိတ္ဆက္ၿပသသည္။


အစားအေသာက္မွတိုးခ်ဲ႔သည္႔တည္တံ႔ေသာအသိဉာဏ္


ေစ်းကြက္တြင္ထုပ္ပိုးထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူေလ႔ရိွေသာ္လည္းလူအမ်ား၏အ ၿမင္ကိုပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေသာဘဝအေပၚတစ္ဆင္႔ၿပီးတစ္ဆင္႔ေၿပာင္းလဲၿခင္းသည္အနာဂတ္ကိုေၿပာင္းလဲေစမည္႔ေသာ႔ခ်က္ၿဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္းဝူစစ္ရူမွေၿပာၾကားခဲ႔သည္။ထို႔ေၾကာင္႔အစားအေသာက္နွင္႔အေဖ်ာ္ယမကာထုတ္ကုန္မ်ားအၿပင္စန္းစစ္သည္ပလတ္စတစ္မဟုတ္ေသာသြားတုိက္တံမ်ား၊စုပ္တံမ်ား၊သြားပြတ္ၾကိ ုးမ်ား၊ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၊ရာသီခံမ်ား၊အိတ္မ်ားစသည္တို႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးရန္ၾကိ ုးစားေနပါသည္၊ဤပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သဟဇာတၿဖစ္နုိင္ေသာထုတ္ကုန္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ဘဝ၏က႑ေပါင္းစံုတြင္ ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲမႈစိတ္ဓာတ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္သည္ကိုသံုးစြဲသူမ်ားနား လည္နုိင္ေစရန္ကၽြန္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။


ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေသာသေဘာတရားကိုလူအမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ဝူစစ္ရူမွလူမ်ားအားပါဝင္ခြင္႔ေပးၿခင္းသည္အလြန္လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္းၿဖစ္သည္ဟုယံု ၾကည္သည္။ဥပမာအားၿဖင္႔အခ်ိဳ႔ေသာဆရာမ်ားနွင္႔မိဘမ်ားသည္ကေလးမ်ားငယ္စဥ္က တည္းကေရရွည္တည္တံ႔မႈဆုိင္ရာအသိပညာကိုအၿမစ္တြယ္ေစရန္အတြက္ပလတ္စတစ္ထုပ္ပိုးမႈဆိုင္ရာေဈးဝယ္ၿခင္းကိုေတြ႔ၾကံ ုခံစားရန္၎တို႔၏ကေလးမ်ားကိုစန္းစစ္သုိ႔အထူး ေခၚေဆာင္သြားရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၎ကေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ေဟာေၿပာသူမွသင္တန္းသား မ်ားအားပ်ားဖေယာင္းနွင္႔မီးခိုးေရာင္အထည္မ်ားကိုပ်ားဖေယာင္းအထည္၏အလုပ္ရံုတစ္ခုတြင္ေပါင္းစပ္ကာပ်ားဖေယာင္းကိုအပူၿဖင္႔႔ပံုသ႑န္ၿပ ုလုပ္နုိင္သည္ကိုအမ်ားၿပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေစ၍၎သည္ဘက္တီးရီးယားပိုုးမႊားမ်ားနွင္႔စိုစြတ္ေသာအာနိသင္မ်ားသာမကေဆးေၾကာၿပီးၿပန္သံုးနိုင္သည္၊ပန္းကန္မ်ားနွင္႔ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကိုဖံုးအုပ္ရန္ပလတ္စတစ္ထုပ္အစားပ်ားဖေယာင္းအဝတ္ကိုအသံုးၿပ ုၿခင္းသည္ပိုမ္ိုသက္သာရံုမကတစ္ခါသံုးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းေလ်ာ႔နည္းေစသည္။


စန္းစစ္သည္အမ်ားသူငွာထိုင္ဝမ္၏ေဒသထြက္အရသာမ်ားကိုစမ္းသံုးၾကည္႔နုိင္ေစရန္နွင္႔ ေၿမယာၿပႆနာမ်ားကိုတက္ၾကြစြာဂရုစိုက္နုိင္ေစရန္သေရစာဟင္းခ်က္သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္စီစဥ္ေနပါသည္။အခင္းအက်င္းနွင္႔စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာေဟာေၿပာပြဲ (သို႔)စာဖတ္သည္႔အဖြဲ႔မ်ားကိုဤေနရာတြင္အခါအားေလ်ာ္စြာက်င္းပၿပီးေရရွည္တည္တံ႔ ေသာလူေနမႈအေလ႔အထကိုစူးစမ္းေလ႔လာနုိင္ေစပါသည္။ဝူစစ္ရူမွလူမ်ားပိုမိုမ်ားၿပားလာသည္နွင္႔အမွ်ပလတ္စတစ္ကင္းစင္ေသာဝယ္ယူမႈတြင္ဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္ၿခင္း(သုိ႔)ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ေဟာေၿပာပြဲမ်ားနွင္႔အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္႔လူမ်ားပိုမ်ားလာသည္နွင္႔အမွ်ေရရွည္တည္တံ႔မႈ၏လႊမ္းမိုးမႈသည္အစားအေသာက္မွေန႔စဥ္ပံုမွန္ရႈေထာင္႔မ်ိဳးစံုအထိက်ယ္ၿပန္႔လာသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။


ထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရခရီးသြားလုပ္ငန္းဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွရယူသည္။