အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2016ခု ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ေႏြရာသီအဂၤလိပ္သင္တန္း ေႏြရာသီစခန္း

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရမွ ေရႊႊေၿပာင္းနုိင္ငံသားမိသားစုကေလးမ်ား ဘာသာစကားပိုမို ေလ႔လာသင္ယူနိုင္ရန္ အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ၿမွင္႔တင္ေပးသြားပါမည္။

2016ခု ထိုင္ေပၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ေႏြရာသီအဂၤလိပ္သင္တန္း ေႏြရာသီစခန္း

7/2-8/13ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမတြင္ သူငယ္တန္းမွ ဆဌမတန္းထိ ေက်ာင္းသား ၃၈ဦး စေနေန႔တိုင္း က်င္းပသည္။

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေစာင္႔ေရွာက္အၾကံေပးေကာ္မတီက ပဥၥမအၾကိမ္ အဖြဲ႔ဝင္ဆရာ ကံုးရွန္႔ဟြာမွ အဂၤလိပ္ဒီဂရီအလိုက္ အတန္း၂တန္းခြဲ၍ ေတးကဗ်ာ၊ ေနထိုင္မႈစကားေၿပာ သင္တန္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္။ ဆရာကံုးနွင္႔ သူငယ္တန္းဘြဲ႔ရသည္႔သမီး ကံုးထန္ရာတို႔က「Don’t ask me where I come from」ရုပ္ပံုစာအုပ္ၿဖင္႔ အတူတကြ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္သစ္အား အားေပးဖန္တီးသည္။ ဝမ္႔ဟြာနွင္႔ နန္ကန္ေရႊႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမတြင္ အဆိုပါစာအုပ္ကို ေထာက္ပံ႔ေပးပါသည္။

基本字母介紹及發音練習

အေၿခခံအကၡရာနွင္႔ အသံထြက္ေလ႔က်င္႔ခန္း

數字及顏色練習

ဂဏန္းနွင္႔ အေရာင္ ေလ႔က်င္႔ခန္း

英語歌謠教唱

ေတးကဗ်ာ သီဆိုၿခင္း

描繪自畫像

ကိုယ္တိုင္ေရးပံုတူပံုေဖာ္ၿခင္း

成果展示-自畫像

ကိုယ္တိုင္ေရးပံုတူ

成果展示-我的手1

ေအာင္ၿမင္မႈ-ကၽြန္ုပ္၏လက္

成果展示-我的手1

ေအာင္ၿမင္မႈ-ကၽြန္ုပ္၏လက္