အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ႏိုင္ငံျခားမွလာေရာက္ေနထိုင္ေသာ လူသစ္မ်ားလံုျခံဳစြာေဆး၀ါး သံုးစြဲျခင္းမ်ားအတြက္ အမခံေပးျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳ အျမင္။

စားသံုးကုန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးစစ္ေဆးေသာ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ေနထိုင္ေသာ လူသစ္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳအင္အား ကို ျမင့္တင္ေပးမည္။ (လူသစ္မ်ား မွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳ လမ္းညြန္စာအုပ္) ရိုက္ႏွိဳပ္ေပးမည္။ ( ၿပီးေတာ့စားသံုးကုန္ႏွင့္ ေဆး၀ါးစစ္ေဆးေသာ က်န္းမာေရးဌာန၊ အလုပ္အကိုင္၊ ေဆး၀ါး၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳ၊ 2014ခုႏွစ္ လူသစ္မ်ား မွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳလမ္းညြန္စာအုပ္ ) တို႔တြင္ အင္တာနက္ ေပၚမွာ E-book မ်ားလည္း တင္ေပး ထားပါသည္။ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားမွန္ကန္စြာေဆး၀ါးသံုးစြဲမွဳအျမင္