အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကေလးမ်ားကိုျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္း

၁။ အသက္ -၇နွစ္ရိွကေလးက်န္းမာေရးကာကြယ္ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ့ေထာက္ပံ့အစီအစဥ္မ်ား။
A:
(၁)ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အမို်းတူ ေအာက္ပါ ၂မို်းကို ခဲြထားတယ္။
◎  ကိုယ္ခနၶာစစ္ေဆးျခင္း။ တစ္ဦးခ်င္းနဲ့မိသားစုကူးဆက္ေရာဂါစစ္ေဆးေမးျမန္း၊ နားျကားနိုင္စြမ္း၊
မ်က္စိျမင္နိုင္စြမ္း ၊ ခံတြင္းစစ္ေဆးျခင္း ၊ ကိုယ္ခနၶာဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားလာျခင္းစတာေတြစစ္ေဆးျခင္း။
◎  သန့္ရွင္းေရးဆိုင္ရာပညာသင္ေပးျခင္း။ မိခင္မိမိနို့တိုက္ျခင္း၊ ဗပါက္စကေလးစစ္ေဆးျခင္း၊ အရံ
စားေသာက္ကုန္၊ ေပါက္စလူငယ္ဖံြ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ ခံတြင္းနဲ့မ်က္စိျမင္နိုင္စြမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ ဒုကၡ ထိခိုက္မႈကင္းရွင္းကာကြယ္ျခင္းစတာေတြ။
(၂) ေထာက္ပံ့မႈစုစုေပါင္း ၇ျကိမ္ေပးပါမယ္။ ေမြးဖြားရက္ကေန ၂လအျကား၊ ၂-၄လအျကား၊ ၄-၁ဝလ
အျကား၊ ၁ဝ-၁၈လအျကား၊ တစ္နွစ္ခဲြ-၂နွစ္အျကား၊ ၂-၃နွစ္အျကားနဲ့ ၃-၇နွစ္အျကားမွာ တစ္ျကိမ္စီ
ေထာက္ပံ့ေပးမယ္

၂။ ဘယ္ေနရာကို သြားျပီး ကေလးျကိုတင္ကာကြယ္က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လက္ခံမလဲ။
A:ေျဖဆို။ ကေလးျကိုတင္ကာကြယ္က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အထူးေဆာင္ရြက္ေပးေဆးရံုစာရင္း(၃ဝ၉ရံု)မွာ
အုပ္ခု်ပ္ေရးဝန္ျကီးဌာန က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ က်န္းမာေရးအာမခံဗဟိုရံုးခု်ပ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (့အအစၚ။။တတတ.ည့င.ါသလ.အတ။)ရိုးရိုးျပည္သူမ်ား၊ အင္တာနက္မွ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနဲ့စံုစမ္းျခင္း၊ က်န္းမာေရး
အာမခံေရးအထူးေဆးရံုးစံုစမ္းရန္မွာ စံုစမ္းနိုင္ပါတယ္။


၃။ ကေလးက်န္းမာေရးျကိုတင္ကာကြယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို လက္ခံတဲ့အခါမွာ ဘာဖိုင္မ်ားကို ပါသြားရမလဲ။

A: ေျဖဆို။ ကေလးလူငယ္က်န္းမာေရးစာအုပ္နဲ့က်န္းမာေရးအာမခံ ႈဃ ကဒ္ကို တစ္ခါတည္းပါသြားရျပီး မဘမ်ားက
ဆရာဝန္ေတြ့မွတ္ပံုတင္ေျကးကိုသာ ရွင္းဖို့လိုတယ္။

 

၄။ ကေလးလူငယ္မ်ား က်န္းမာေရးစာအုပ္က သင္ကို ဘာေတြ အကူအညီေပးနိုင္မလဲ။
A:(၁) ကေလးလူငယ္က်န္းမာေရးျကိုတင္ကာကြယ္ျခင္းနဲ့ကာကြာေဆးထိုးျခင္းသတ္မွတ္ခိ်န္အတိုင္း လက္ခံစစ္ေဆး
ျခင္း။ အခုမွာ အစိုးရက ကေလးအသက္အလိုက္ ပံုမွန္က်န္းမာေရးျကိုတင္ကာကြယ္စစ္ေဆးနဲ့ ကာကြယ္ေဆးထိုး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္သြားပါတယ္။ အေသးစိတ္မွာ ကေလးလူငယ္က်န္းမာေရး စာအုပ္ထဲ ကေလးလူငယ္က်န္းမာေရးျကိုတင္ကာကြယ္ေထာက္ပံ့ေပးခိ်န္နဲ့ မွတ္ပံုတင္စာရင္းနဲ့ ကာကြာေဆးထိုး ရခိ်န္နဲ့ မွတ္ပံုတင္စာရင္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္တယ္။
 (၂)  ခနၶာကိုယ္ဖံြ့ျဖိုးျကီးထြားမႈစစ္ေဆးလ်ားထားခ်က္မ်ား(လက္စဲြစာအုပ္ထဲမွာ မိဘမွတ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ့
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္း)
'မိဘမွတ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ား'ကို မိဘက ျကိုတင္ျဖည့္လိုက္ရတယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ကေလးက်န္းမာေရး
အေျခအေနကို စစ္ေဆးနိုင္တယ္။ ဆရာဝန္ကို ေမးဖို့လိုတဲ့ေမးကြန္းမ်ားကို မွတ္ထားရတယ္။ ဆရာဝန္
ေတြ့ခိ်န္ ကိုးကားသတင္းမ်ားအျဖစ္ ဆရာဝန္ကို ျပေပးပါ။
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆရာဝန္မွ ကေလးက်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ့လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ေပးပါမယ္။
(၁) ကေလးလူငယ္ျကီးထြားလာမႈမ်ဥ္းေကြးသရုပ္ျပပံု။ အသစ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ကေလးလူငယ္ျကီးထြားမႈမ်ဥ္းေကြး
သရုပ္ျပပံု(ကေလးလူငယ္က်န္းမာေရးလက္စဲြစာအုပ္ စာမ်က္နွာ ၆၇)အလိုက္ အကဲျဖတ္သြားမယ္။ ကေလးအသက္
နဲ့က်ား/မအလိုက္  သူ့အရပ္၊ ကိုယ္အေလးနဲ့ေခါင္းဝိုင္းပတ္စတဲ့လ်ားထားခ်က္ကို နိႈင္းယွဥ္သိရိွနိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကေလးရဲ့ျကီးထြားလာမႈလ်ားထားခ်က္က ၉၇ရာခိုင္နႈန္းေျမာက္နဲ့ ၃ရာခိုင္နႈန္းေျမာက္အျကားမွာ
ရိွရင္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနပါတယ္။
ကေလးလူငယ္ေမြးဖြားပို်းေထာင္မႈနဲ့ပတ္သက္တဲ့က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ား။ မိခင္မိမိကိုယ္နို့တိုက္ျခင္း၊ ကေလးျဖစ္နွစ္ကာလမွာ အာဟာရခံယူျခင္း၊ လရက္မေစ့ျကိုတင္ေမြးဖြားလာကေလးမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းစသည္တို့ ျဖစ္ပါတယ္။

5.Q: ကေလးမ်ားျကီးထြားဖံြ့ျဖိုးမႈ ေနွးေကြးမႈရိွမရိွ မည္သို့သိရိွမည္သနည္း။?
A:
(1) အခိ်န္လိုလို မိမိကေလး၏အရပ္၊ ကိုယ္အေလးခိ်န္၊ ေခါင္းအက်ယ္အား မွတ္တမ္း ျပုစု ထားပါ။ အစိုးရ က်န္းမာေရးဌာနမွ ေဖာ္ျပထားေသာ ကေလးမ်ား ျကီးထြားမႈ ပံုဇယား အသစ္ ကို မီွျငမ္းျပီး စီစစ္မွတ္ခ်က္ခ်နိုင္သည္။。
(2) ကေလးမ်ား၏ေန့စဥ္ဘဝအေျခအေနအား ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာပါ။ မိဘနွင့္ မူျကိုေက်ာင္း ဆရာမ်ားတို့သည္ မိမိကေလးမွာ သက္တူရြယ္တူ ကစားေဖာ္မ်ားနွင့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ ခံစားမႈ ၊ သိရိွ နားလည္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ စိတ္အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလက္ခံနိုင္ေသာစြမ္းရည္ စသည့္ အျပုအမူမ်ားမွာ မူမမွန္သည္ကို ေလ့လာေတြ့ရိွပါက ပါရဂူအား သြားေရာက္ ေတြ့ဆံုျပီး ေစာ လ်င္စြာ၄င္း၏ စစ္ေဆးသံုးသပ္ခ်က္ကိုခံယူပါ။
(3)

ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကာကြယ္ ေဆးပံုမွန္ ထိုးရန္ - ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ အသက္ၾကည္႔ ၍ က်န္းမာေရး ၇ ႀကိမ္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား ႀကီးျပင္း ေနထိုင္မႈပံုစံ နာလည္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္ မွတဆင့္ ကူညီေပးသည္။ မိဘမ်ားကလည္း ထိုင္ေပၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ က်န္းမာေရး ဝွက္ဆိုက္ကေန ေလ့လာႏိုင္သည္/ အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈ/ (ထိုင္ေပၿမိဳ႕ရွိ ကေလးဖြံၿဖိဳးမႈ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း) အြန္လိႈုင္းကေန စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း။ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းသည္ စာရင္းစစ္ေဆးရဲ႕ အသက္ (စုစုေပါင္း
၁၃မ်ိဳး) ရွိသည္၊ ၄ လ ၊ ၆ လ ၊ ၉ လ ၊ ၁ ႏွစ္ ၊ ၊ ၁ ႏွစ္ ၃ လ၊ ၁ ႏွစ္ ၆ လ၊ ၂ ႏွစ္ ၊ ၂ ႏွစ္ ၆ လ ၊ ၃ ႏွစ္ ၊ ၃ ႏွစ္ခြဲ ၊ ၄ ႏွစ္ ၊ ၅ ႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္)။ ေနာက္ထပ္ ၊ အတူတူပဲရွိေသာ (ထိုင္ေပၿမိဳ႕ရွိ ကေလး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရုပ္သြင္မွာ အျပန္အလွန္ ကြန္ရက္)

( ယခု ေပးထားတဲ႔ဟာ က ၆ လ ၊ ၁၂ လ ၊ ၁၈ လ သို႔ ၃၀ လ ) အိမ္ထဲရွိ ကေလးငယ္ မ်ား က်န္းမာေရးစစ္ေဆး ေပးျခင္းကူညီပါ။
(4) အကယ္၍သင္၏ကေလးမွာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေမြးရာပါ ဇီဝရုပ္ေျပာင္းလဲမႈ မူမမွန္ ေသာ ေရာဂါ (ဥပမာ ေမြးရာပါ သိုင္းရိြုက္ဂလင္းလုပ္ေဆာင္ရည္ အားနည္းျခင္း၊ ေသြးဂလက္တို တိုးျခင္း ေရာဂါ၊ဟစ္ပနုန္းဆီးေရာဂါ) သို့မဟုတ္ အနၲရာယ္အလြန္ရိွေသာအေျကာင္းရင္း သို့မဟုတ္ က်န္းမာေရးျပႆနာ(ဥပမာ အခိ်န္ေစာေမြးျခင္း၊ ေမြးျပီးကိုယ္အေလးခိ်န္ မျပည့္ ျခင္း၊ ေမြးရာပါ ေရာဂါ၊ မိခင္ကိုယ္ဝန္လြယ္စဥ္အခိ်န္ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း၊ ေမြးဖြးစဥ္ ေမြးကင္းစကေလးမွာ အသက္ရႈျကပ္ျခင္း၊ ဦးေနွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတို့ျဖစ္သည္) ကေလးငယ္၏ျကီးထြား ဖံြ့ျဖိုးမႈ အေျခအေနအား အလြန္ ဂရုစိုက္သင့္ျပီး အခိ်န္အကန့္သတ္္ ျဖင့္ ေဆးခန္းတြင္ ေဆးစစ္ ရမည္။。