အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ျကင္ေဖာ္က ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားခဲ့တဲ့ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ား

ျကင္ေဖာ္က ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့သန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားခဲ့တဲ့ အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူမ်ား
ကေလးေမြးခါနီးက်န္းမာေရးစစ္ေဆး၊ ကေလးက်န္းမာစြာ ေမြးနိုင္ေရးအထူးစစ္ေဆးမႈ
ေထာက္ပံ့ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေထာက္ပံ့ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္

ေထာက္ပံ့မႈလက္ခံသူနဲ့အေျကာင္းအရာ

ေထာက္ပံ့မႈပမာဏ

လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးဌာန

မဂၤလာကေလးေမြးပါေစ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအကို်းေဆာင္မႈ။

၁။ အိမ္ေထာင္ျပုျပီး ကေလး မေမြးခင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆး

အိမ္ေထာင္ျပုျပီး ကေလးတစ္ေယာက္မွ မေမြးေသးတဲ့ ေယာကၤ်ား/အမို်းသမီး။
၁။ အမို်းသမီး။ က်င္ရည္စစ္ေဆးျခင္း၊ ဂ်မနီဝက္သက္ အင္တီေဘာ္ဒီ ၊ ေရေက်ာက္အင္တီေဘာ္ဒီ၊ ေသြးပံုမွန္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း၊ ဗီွႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ သိုင္ေရာဏ္ဆင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္ကြက္ ျပည္တည္နာစတဲ့စစ္ေဆးမႈ ၈ခ်က္။
၂။ အမို်းသား။ က်င္ရည္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေသြးပံုမွန္စစ္ေဆး ျခင္း၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း၊ ဗီွႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ သုတ္ရည္စစ္ေဆးျခင္းစတဲ့ စစ္ေဆးမႈ ၅ခ်က္။

အမို်းသမီး တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၁၅၉၅ ၊ အမို်းသား တစ္ေယာက္ က်ပ္ ၆၅၅ ေထာက္ပံ့ေပး။
(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့အထူးဆက္သြယ္ ကုသေဆးရံုးအမည္စာရင္းမွာ http://www.health.gov.tw/ တက္ျပီး မဂၤလာကေလးေမြးပါေစကို ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။ သို့မဟုတ္ရင္ တယ္လီဖုန္း ၁၉၉၉-၁၈၁၃ဆက္နိုင္ ပါတယ္။

၂။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူ ီွ
စစ္ေဆးျခင္း

ေအာက္ပါ ေထာက္ပံ့မႈနွစ္ခုကို တစ္ခုေရြးပါ။
၁။ အစကာလမွာ ီွစစ္ေဆးျခင္း(သေနၶခဲလည္ပင္း စစ္ေဆးျခင္းနဲ့ကိုင္ဝန္ေဆာင္သူေသြးျကည္ရည္စစ္ေဆးျခင္း)ထိုင္ေပမွာသန္းေခါင္စာရင္းမွတ္ပံုတင္ထားကိုင္ဝယ္ ေဆာင္သူ အပတ္ ၁၁-၁၃ပတ္ ကိုယ္ဝန္ရိွသူမ်ား။
၂။အလယ္ပိုငီွ္းစစ္ေဆးျခင္း(ကိုင္ဝန္ေဆာင္သူ ေသြးျကည္ရည္ စစ္ေဆးျခင္း) ထိုင္ေပမွာ သန္းေခါင္စာရင္း မွတ္ပံုတင္ထားကိုင္ဝယ္ ေဆာင္သူ အပတ္ ၁၄-၂ဝပတ္ ကိုယ္ဝန္ရိွသူမ်ား။

ေအာက္ပါေထာက္ပံ့မႈ နွစ္ခုကို တစ္ခုေရြးပါ။
၁။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အစကာလ စစ္ေဆးမႈ အတြက္ တစ္ေယာက္ စီက်ပ္၂၂ဝဝေပးမယ္။
၂။အလယ္ပိုင္းကာလမွာေတာ့ တစ္ေယာက္
စီက်ပ္၁ဝဝဝေပးမယ္။
(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

ကြ်န္ေတာ္တို့ျမို့အထူးဆက္သြယ္ ကုသေဆးရံုး(ျမို့ျပပူးေပါင္းေဆးရံု အပါအဝင္)အမည္စာရင္းမွာ http://www.health.gov.tw/ တက္ျပီး မဂၤလာကေလးေမြးပါေစကို ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။ သို့မဟုတ္ရင္ တယ္လီဖုန္း ၁၉၉၉-၁၈၁၃ဆက္နိုင္ ပါတယ္။

ကေလးေမြးဖြားေထာက္ပံ့ေျကး

၁။ ကေလး မေမြးခင္ စစ္ေဆးမႈ ေထာက္ပံ့ေျကး။

၁။ ေထာက္ပံ့ေျကးလက္ခံသူမ်ားက နိုင္ငံျခားျကင္ေဖာ္
သို့မဟုတ္ ျပည္မက က်န္းမာေရးအာမခံေျကးမသြင္းသူမ်ား
ျဖစ္ရတယ္။ သူတို့ျကင္ေဖာ္ရဲ့သန္းေခါင္းစာရင္းတည္ရိွရာ
အတိုင္း ဒီစီမံကိန္းသတ္မွတ္အစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္။
၂။ တစ္ႀကိမ္ေမြးတိုင္၊၁၀ခါေထာက္ပံမည္

ေဆးကုသခန္း၊

ေဆးခန္း၊

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားသိရိွဖို့က်န္း မာေရးဦးစီးဌာဝက္ဘဆိုက္ http://www.health.gov.tw/
အသစ္ေရႊ့ေျပာင္းလာသူ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ရန္ ေကာ္လံကို ဖတ္ရႈနိုင္တယ္ ။ သို့မဟုတ္ 1999-1834ကို ဆက္
နိုင္တယ္။

၂။ မေမြးခင္ မို်းရိုးလိုက္မႈ စစ္ေဆးျခင္း

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနတစ္ခုနဲ့ ကိုက္ညီရင္ ေထာက္ပံ့ ေျကးကို ရရိွခြင့္ရိွပါတယ္။(စစ္ေဆးျခင္းေထာက္ခံခ်က္ကို ပါလာရတယ္။)
၁။ ကိုင္ဝန္ေဆာင္သူက အသက္ ၃၄နွစ္ထက္ရိွရတယ္။
၂။စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္သို့မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနတစ္ခုကိုက္ညီရင္
၁)မိမိကိုယ္တိုင္သို့မဟုတ္အမို်းသားက မို်းရိုးလိုက္ေရာဂါ စဲြေနသူျဖစ္ရင္။
၂)မသန္မစြမ္းကေလးေမြးခဲ့သူျဖစ္ရင္။
၃)မိသားစုမွာ မို်းရိုးလိုက္ေရာဂါရိွရင္။
၃။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူေသြးျကည္ရည္စစ္ေဆးရာမွာ ခရိုမုဆုမ္းပံုမွန္မဟုတ္ျဖစ္တတ္မႈမွာ ၂၇ဝပံု ၁ပံုထက္မ်ားသူ ျဖစ္ရင္။
၄။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူ ်ကစနမ်သညငခ စစ္ေဆးရာမွာ ကေလး ပံုမွန္နဲ့ မတူေျကာင္းရိွရင္။

ေရျမြာရည္အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးခက်ပ္၂ဝဝဝ
(ဝင္ေငြနည္းလွသူမ်ား
ျဖစ္ျပီး အသက္ ၃၄ နွစ္ထက္ရိွသူ
သို့မဟုတ္မသန္မစြမ္း
ကေလးကို ေမြးခဲ့သူ ျဖစ္ရင္ စစ္ေဆး ေဆးရံုက စစ္ေဆးခ က်ပ္၃၅ဝဝကို ေနာက္ ထပ္ေလွ်ာ့ေပးမယ္)
(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

၁။ က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ အသိ
အမွတ္ျပုခဲ့တဲ့ မို်းရိုးလိုက္ေရာဂါ
စစ္ေဆးနိုင္စြမ္းရိွ ရံုးဌာန
၂။ သက္ဆိုင္ရာသတင္းသိရိွဖို့
http://www.health.gov.tw/
က်န္းမာေရးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒမ်ား
/သန္စြမ္းကေလးေမြးနိုင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား/ ေငြေျကးေလွ်ာ့
ခ်သို့မဟုတ္ေထာက္ပံ့ေပးစနစ္
ေကာ္လံကိုဖတ္ရႈနိုင္တယ္။ သို့မဟုတ္
၁၉၉၉-၁၈၃၄ကို ဆက္နိုင္တယ္။

၃။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမို်းသမီး
ွအမနစအသခသခခက် စစ္ေဆး

အမို်းသမီးက အပတ္၃၅ပတ္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပီး ၃၈ပတ္ မ
က်ခင္မွာ ွအမနစအသခသခခက် စစ္ေဆးမႈတစ္ျကိမ္ကို ေဆာင္
ရြက္ေပးတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုက္ညီရတယ္။
၁။တရုတ္ထိုင္ေပမွာ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ထားခဲ့ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္အမို်းသမီးျဖစ္သူျဖစ္တယ္။
၂။ ေထာက္ပံ့ေျကးလက္ခံသူမ်ားက နိုင္ငံျခားျကင္ေဖာ္
သို့မဟုတ္ ျပည္မက က်န္းမာေရးအာမခံေျကးမသြင္းသူမ်ား
ျဖစ္ရတယ္။ သူတို့ျကင္ေဖာ္ရဲ့သန္းေခါင္းစာရင္းတည္ရိွရာ
အတိုင္း ဒီစီမံကိန္းသတ္မွတ္အစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္။

က်ပ္ ၅ဝဝ
(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

သက္ဆိုင္ရာသတင္းသိခ်င္ရင္
http://www.health.gov.tw/
က်န္းမာတဲ့ကေလးေမြးနိုင္ေရး
ေကာ္လံကို တက္နိုင္သို့မဟုတ္ ၁၉၉၉
-၁၈၁၅ကို ဖုန္းဆက္နိုင္တယ္။

က်န္းမာတဲ့ကေလးေမြးနိုင္ေရးေကာ္လံကို တက္နိုင္သို့မဟုတ္ ၁၉၉၉-၁၈၁၅ကို ဖုန္းဆက္နိုင္တယ္။

၁။ ေပါက္စကေလးမ်ား နား ျကားနိုင္စြမ္း စစ္ေဆးျခင္း

ေဖေဖသုိ႔မဟုတ္ ေမေမတစ္ဦးတစ္ဖက္က ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့ရင္  ၃ လအတြင္း ေမြးကင္းစကေလး။

ယြမ္ ၇ဝဝ

(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

၁။ နားၾကားဓာတ္မွန္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ဌာနမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူထားသည္။

၂။ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ သန္႔ရွင္းေရး ဌာန ဝွက္ဆိုက္မွ ေက်းဇူးျပဳ၍ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္ ဦးစားေပးျခင္း) ေလ့လာစံုစမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ၁၉၉၉ ေျပာင္း ၇၁၁၂။
ေမြးကင္းစကေလး ေမြးရပါႏွလံုးေရာဂါရွိခဲ့ရင္ အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးမည္။

၁။ ေမြးကင္းစကေလးသစ္၇ရက္အတြင္း ဒီေဆးရံုနဲ႕ ခ်ိန္းထားပါ

100 ၇ဝဝ

(မွတ္ပံုတင္ေျကးနဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေျကး မပါဘူး)

၁။ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါ အထူးစစ္ေဆးရန္ေဆးရံုးႏွင့္ခ်ိန္းထား ၿပီးစစ္ေဆးကုသခံယူစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

၂။ဒီအခ်က္အလက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အနီးနားမွာရွိသည္႔ စည္ပင္အြန္လိုင္း(သားဖြားမီးယပ္ႏွင့္ကေလး)စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဖုန္းနံပတ္ ၁၉၉၉ မွ ၇၁၁၂