အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနက ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မရိွေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ား COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔လွစ္ေပးသည္။ (C/11-3)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲေရးဌာနက ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္မရိွေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူ မ်ား(နိုင္ငံၿခားသား၊တရုတ္ၿပည္မၾကီး၊ေဟာင္ေကာင္နွင္႔မကာအိုတြင္ေနထိုင္သူမ်ားနွင္႔ထိုင္ ဝမ္တြင္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရိွေသာနိုင္ငံသားမ်ား) COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဖြင္႔ ေပးထားပါသည္၊「COVID-19 ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းပလက္ေဖာင္း」တြင္ေဆးထိုးရန္ဝင္ထြက္ခြင္႔လက္မွတ္(သို႔)နုိင္ငံကူးလက္မွတ္နံပါတ္ၿဖင္႔ဝင္ေရာက္မွတ္ပံုတင္နိုင္သည္၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနက နိုင္ငံၿခားသားလူဦးေရကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လိုအပ္ပါက လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။ 

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနကထိုင္ဝမ္တြင္ကာလၾကာရွည္ေနထိုင္ၾကေသာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ဝင္/ထြက္ခြင္႔ၿပ ုခ်က္၏「ၿဖည္႔စြက္ခ်က္」ေကာ္လံတြင္နံပါတ္မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္၊သီးၿခားေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း၊နံပါတ္မရိွေသာက်န္သူမ်ားသည္အင္တာနက္(သို႔)ေကာင္တာကိုအသံုးၿပ ု ေလွ်ာက္ထားနုိင္ေၾကာင္းဆက္လက္ရွင္းၿပသည္။